لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 15:24
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

برچسب مطالب ( کلمات کلیدی )

044704104MBS10761987107619931080I یعنی1080I یعنی چی1080P یعنی1080P یعنی چی127001160،000180011987،19981999199920021mile1Quality1SMN1 یعنی1SMN1 یعنی چی1xRTT1ویرایش1گسترش2000،2001م2003،200620082008،25±هرتز2A يعني2D يعني2بار2توسعه312MBS316613200MB3D يعني3Factory3GP يعني3بهبودبخشيدن3کمک400200480I یعنی480I یعنی چی4D يعني4G يعني4K یعنی4K یعنی چی4Qualification4WS يعني576I یعنی576I یعنی چی6فسفات720P یعنی720P یعنی چی7K10008008508K یعنی8K یعنی چی900MHz@ يعنيA یعنیA یعنی چیAG یعنیAP یعنیA2DP يعنيAA یعنیAA یعنی چیAAAS يعنيAaaS یعنیAaaS یعنی چیAAC يعنيAAPM يعنيAAPT يعنيABA یعنیABAS یعنیABB يعنيABG يعنيABGs يعنيABNA يعنيABR يعنيABRS يعنيABS يعنيABU یعنیABV يعنيAC در خودروAC در ماشینAC يعنيAccountACE يعنيAcetateACGIH يعنيAChR يعنيACI يعنيACID يعنيACK يعنيACL یعنیACL یعنی چیACM يعنيACPI یعنیACS يعنيACSM يعنيACSOPRI يعنيActuatorsAD يعنيADA يعنيADAS يعنيADC يعنيAddressADH يعنيADHD يعنيadhocADHOC يعنيADIDAS يعنيADM يعنيAdobeADOS یعنیADOS یعنی چیADPCMAdSenseADSIBADSIB يعنيAdWordsAE يعنيAED يعنيAEI يعنيAEOI يعنيAEP يعنيAeratedAERONIC يعنيAF يعنيAFAIK یعنیAFAIK یعنی چیAFC يعنيAFC یعنیAFD یعنیAFE يعنيAFFW يعنيAFLT يعنيAFN یعنیAFN یعنی چیafoofaAFOOFA يعنيafterAFV يعنيAG يعنيAgenceAgencyAgenziaAGG يعنيAGG یعنیAGG یعنی چیAGM يعنيAGN يعنيAGPS يعنيAGS يعنيAHA يعنيAHA،AHP يعنيAI يعنيAIA يعنيAIAA يعنيAIC يعنيAICC،AIChE يعنيAICPA یعنیAIG يعنيAILLF يعنيAIM يعنيAIP يعنيAirportAIS يعنيAIS یعنیAIX یعنیAJA يعنيAK47 یعنیAK47 یعنی چیAKA یعنیAKA یعنی چیAL يعنيALARAalcvolALF يعنيAlgerianAlgorithmalgorithm،ALICE يعنيAliensALP يعنيalphaALT يعنيAltecALU یعنیAM در ساعتAM يعنيAMA يعنيAMA یعنیAMDATIAmericanAMG يعنيAML يعنيAMOLEDAMOLED يعنيAmountAMP يعنيAMP یعنیAMR يعنيAMSL یعنیAMU يعنيAN يعنيANA يعنيAnalyticsAndrewANL يعنيANS يعنيAO يعنيAOA یعنیAOA یعنی چیAOB يعنيAODV يعنيAOFC يعنيAoV یعنیAoV یعنی چیAP يعنيAPA يعنيApacheAPC يعنيAPFS یعنیAPFS یعنی چیAPI يعنيAPIهایAPK يعنيAPML يعنيAPOLLO یعنیAPOLLO یعنی چیAPPC يعنيAppleApplicationAPR یعنیAPR یعنی چیAPS يعنيAPS‏APT یعنیAPU يعنيAPUCPUGPUAQ يعنيAR يعنيARA يعنيArchitectureArenaARF يعنيARG یعنیARG یعنی چیArhosARIA يعنيArithmeticARO يعنيARP يعنيARPA يعنيARPANET یعنیArrayARS يعنيARTE يعنيAS يعنيASA يعنيASAP يعنيASCE يعنيASCIIASD يعنيASEAN يعنيASFAR يعنيASI يعنيASL يعنيASL یعنیASL یعنی چیASLA يعنيASME يعنيASMR یعنیASN يعنيAspectASR يعنيAssistanceAssuranceAST يعنيAstaroAstazoASTERASTER یعنیASTM يعنيAstraASTRO يعنيAST‌ASX يعنيAT يعنيATC يعنيATLASATLAS يعنيATLAS‏ATM يعنيATM‌هایAtomicATP يعنيATSC یعنیATSC یعنی چیATT يعنيAttentionAttributionATU يعنيATV يعنيAU يعنيAU یعنیAU یعنی چیAUB يعنيAUD يعنيAudioAuditorAUG یعنیAUG یعنی چیAUI يعنيAUMS یعنیAUMS یعنی چیAUR يعنيAUR،AUS یعنیAUS یعنی چیAUT يعنيAuthoritiesauthorityAutoCADAutomaticAUT،AV يعنيAVC يعنيAVE یعنیAVE یعنی چیAvenueAVF یعنیAVF یعنی چیAVG يعنيAVI يعنيAVL يعنيAVM یعنیAVM یعنی چیAVN يعنيAVR يعنيAW يعنيAWACS يعنيAWD يعنيAWG یعنیAWS يعنيAWS یعنیAZ يعنيAZA يعنيAZN یعنیAZN یعنی چیBC یعنیBC یعنی چیB2B يعنيB2C يعنيB4 یعنیB4 یعنی چیBA يعنيBAB يعنيBabylonBAB،backboneBankingbaserBASF یعنیBASH يعنيBASICBasketballBAT يعنيBatchBAX يعنيBayerischeBB يعنيBBS يعنيBBW یعنیBC يعنيBC یعنیBCC يعنيBCCI يعنيBCD یعنیBCF یعنیBCI يعنيBCM يعنيBCS،BD يعنيBDE یعنیBDE یعنی چیBDI يعنيBDR يعنيBDS یعنیBDS یعنی چیBDSM يعنيBDSM چیستBE يعنيBEFEFbeforBeginingBEL یعنیBEL یعنی چیBenitaBENQ يعنيbenzeneBeOS یعنیBerggrenbeschränkterBF يعنيBF یعنیBF یعنی چیBFF يعنيBFHI یعنیBFN یعنیBFN یعنی چیBG يعنيBG یعنیBG یعنی چیBGD یعنیBGD یعنی چیBGL يعنيBGL یعنیBGL یعنی چیBGM يعنيBGP یعنیBH يعنيBHD یعنیBHD یعنی چیBI يعنيbiblioteketBID يعنيBieberBIEBER يعنيBIID یعنیBIID یعنی چیBIN یعنیBIN یعنی چیBInaryBing يعنيBIO یعنیBIPC يعنيBIPM یعنیBIPM یعنی چیBIPM،BIT يعنيbitmapBJ يعنيBJT يعنيBJTهاBlackBlade،BLAZERBLDG یعنیBLDG یعنی چیblockBlvd در آدرسBLVD یعنیBLVD یعنی چیBM يعنيBMC یعنیBMCG يعنيBMDW یعنیBMDW یعنی چیBMI يعنيBMP يعنيBMS يعنيBN يعنيBNC يعنيBNCT،BNF يعنيBO يعنيBoardBOE يعنيBoilingBOM يعنيBOP يعنيBOQ یعنیbotnetbottleneckBoveriBP يعنيBPD يعنيbpdu يعنيBPH يعنيBPJ يعنيBPM يعنيBPmaxBPR يعنيBq یعنیBq یعنی چیBR يعنيBR یعنیBR یعنی چیBRA یعنیBRA یعنی چیBRAC يعنيBRAVIA يعنيBRB يعنيBREW يعنيBRIDGE يعنيBritishBro يعنيBroadcastingBrokerBrownbrowserbrowsersBS يعنيBSB يعنيBSC يعنيBSDLightBSE یعنیBSI يعنيBSkyBBSkyB يعنيBSM يعنيBSOD يعنيBSON یعنیBSSAP يعنيBT يعنيBTA يعنيBTC یعنیBTC یعنی چیBTPPC يعنيBTS يعنيBTU يعنيBTW يعنيBTW،BU یعنیBU یعنی چیBuilderBuildingBUL یعنیBUL یعنی چیBUN يعنيBUS يعنيBusinessbus‌هایBV يعنيBV یعنیBV یعنی چیBW يعنيBWG يعنيBWR،BY يعنيBYOB یعنیBYOB یعنی چیBZ يعنيC يعنيC&E یعنیC&F یعنیC3 يعنيC4D يعنيC6H5CH3CA يعنيCAB يعنيCACI یعنیCAD يعنيCAD یعنیCADCAM،CAH يعنيCalculatorCallingCalTech يعنيCameraCAMPEPCAMPEP يعنيCanadarmCanadienneCanonCAO یعنیCAO یعنی چیCAP يعنيCARD یعنیCARD یعنی چیCardSharingCARDsهایCARD»CarrnegieMellonCASR يعنيCassandraCAT يعنيCAT5 يعنيCaterpillarCB یعنیCB یعنی چیCBA يعنيCBB يعنيCBC در آزمایش خونCBC يعنيCBD يعنيCBE يعنيCBE یعنیCBI يعنيCBIR یعنیCBO یعنیCBO یعنی چیCBP يعنيCBR يعنيCBSE يعنيCBT يعنيCBT،CC يعنيCCCAM يعنيCCDA يعنيCCDP يعنيCCENT يعنيCCIE يعنيCCIP يعنيCCK يعنيCCNA يعنيCCNP يعنيCCO یعنیCCO یعنی چیCCO،CCPR يعنيCCSI يعنيCCSP يعنيCCT يعنيCCTLD يعنيCCTV يعنيCCVP يعنيCD یعنیCD یعنی چیCD-ROM یعنیCDC يعنيCDL يعنيCDN يعنيCDO یعنیCDO یعنی چیCDP يعنيCDSCC يعنيCDSCC‏CE يعنيCEA يعنيCEH يعنيCEN یعنیCenteredCentimetreGramSecondCentralCENTRI یعنیcentumCEPT يعنيCERT يعنيCertificateCES يعنيCES یعنیCEST یعنیCET يعنيCETV یعنیCF يعنيCFA يعنيCFC يعنيCFD یعنیCFDA يعنيCFE يعنيCFM يعنيCFOO یعنیCFOO یعنی چیCFO،CFR يعنيCFT یعنیCFT یعنی چیCFU یعنیCFU یعنی چیCG يعنيCGI يعنيCGS يعنيCH يعنيCH3NO2C6H2ChatCHF يعنيCHF یعنیCHF یعنی چیChildCHK یعنیCHK یعنی چیCHM يعنيChordCHP يعنيCHRO یعنیCHRO یعنی چیchrootCHROOT یعنیCHTML يعنيCHU يعنيCI يعنيCIFS یعنیCIN يعنيCIP يعنيCIPA يعنيCIQ يعنيCIRC یعنیCIRC یعنی چیCircuitCISA يعنيCiscoCISM يعنيCJD یعنیCJD یعنی چیCK يعنيCKA يعنيCL يعنيclbumCLDC يعنيclientCLO یعنیCLO یعنی چیCLP يعنيCLP یعنیCLP یعنی چیCLPPICLT یعنیCM يعنيCM یعنیCM یعنی چیCMIIT یعنیCMIIT یعنی چیCMM یعنیCMM یعنی چیCMO یعنیCMO یعنی چیCMS يعنيCMS،CMT يعنيCMV يعنيCN يعنيCNPA يعنيCNPC یعنیCNS يعنيCNSA يعنيCNY یعنیCNY یعنی چیCO يعنيCO-OP یعنیCO-OP یعنی چیCOBBACOBBA يعنيCOBITCOBIT يعنيCOD يعنيCODAL يعنيCODEC يعنيCollege‏colombianocolorcolor،Com يعنيCombinedCOMESACommaseparatedcommonCommunicationsCompagnieCompanyCOMPAS یعنیcompetencyCompiledCONCACAFCONCACAF یعنیConcreteConfigConnectionContemporarycontraceptiveCONTROLControllerconverter،COO یعنیCOO یعنی چیCOO،COP یعنیCOP یعنی چیCOPD يعنيCOPE یعنیCOPE یعنی چیCOQ يعنيCORBACorporateCORS یعنیCORS یعنی چیCOSO یعنیCouncilCP یعنیCPA یعنیCPC يعنيCPCR يعنيCPHS يعنيCPI يعنيCPI یعنیCPJ يعنيCPK يعنيCPL يعنيCPM يعنيCPM یعنیCPO یعنیCPO یعنی چیCPP یعنیCPR يعنيCPS يعنيCPSS يعنيCPU یعنیCQU يعنيCR يعنيCR7 يعنيCRAC یعنیCRC يعنيCRC یعنیCRC یعنی چیCRE8 یعنیCRE8 یعنی چیCreativeCRF يعنيCRH یعنیCRISPR یعنیCRO یعنیCRO یعنی چیCroatianCrossCrossovercrossplatformCRP يعنيCRUSH یعنیCRUSH یعنی چیCSA يعنيCSC يعنيCSC یعنیCSD يعنيCSF يعنيCSI يعنيCSMA يعنيCSMACACSMU يعنيCSNY يعنيCSO یعنیCSO یعنی چیCSR یعنیCSR یعنی چیCSU يعنيCSV يعنيCT يعنيCTC يعنيCTE يعنيCTIO یعنیCTO یعنیCTO یعنی چیCTO،CTR یعنیCTRL يعنيCTS یعنیCTU يعنيCU يعنيCU یعنیCU یعنی چیcubicCUDA یعنیCUFT يعنيCUL یعنیCUT یعنیCV يعنيCVA يعنيCVC يعنيCVD يعنيCVP يعنيCVR يعنيCVS یعنیCVSS یعنیCVT يعنيCVTهایCVV2 يعنيCWM يعنيCWO یعنیCWO یعنی چیCWT یعنیCWT یعنی چیCX يعنيCY يعنيcyclesCZ يعنيCzechoslovakia يعنيcœurCрпскиD يعنيD یعنیD یعنی چیD&C يعنيD&E يعنيDAFA يعنيDAG یعنیDARPA یعنیDARPA یعنی چیDAT يعنيDATA یعنیDATA یعنی چیdatabasedDAW يعنيDB يعنيDBA يعنيDBMF يعنيDCC يعنيDCCP یعنیDCF يعنيDCO یعنیDCO یعنی چیDCS يعنيDDC یعنیDDC یعنی چیDDMA يعنيDDR يعنيDDR2 يعنيDDR3 يعنيDDS يعنيDE يعنيDEA يعنيDEC یعنیDEC یعنی چیDecembreDEC،DedicateddehydrogenaseDEN یعنیDEN یعنی چیDEP يعنيDepartmentDepoProvera®DES يعنيDES یعنیDES یعنی چیDEV یعنیDeviceDevOpsDevOps یعنیDF یعنیDF یعنی چیDFA يعنيDFL يعنيDFSDFS يعنيDFSA یعنیDFSA یعنی چیDHEA يعنيDHEAs يعنيDHL يعنيDHL،DHS يعنيDHT يعنيDHTMLDIA يعنيDiagonalDialogDIC يعنيDICOM يعنيDicom‏differentdigiTDigitalDijkstraDILE یعنیDILE یعنی چیdinarDIN،DIP يعنيDir يعنيDirectoryDIS يعنيDisabledDisplayDistanceDIV یعنیDIVISIONDIVX یعنیDivxXvidDIX يعنيDIY یعنیDIY یعنی چیDJ يعنيDJVU يعنيDK يعنيDKK یعنیDKK یعنی چیDL يعنيDLC يعنيDLM يعنيDLNA يعنيDM يعنيDM یعنیDM یعنی چیDMF يعنيDMG يعنيDMI يعنيDMIS یعنیDMP یعنیDMPA يعنيDMS يعنيDMX یعنیDMZ يعنيDND یعنیDND یعنی چیDNF يعنيDNN يعنيDNR یعنیDNSSEC يعنيDO يعنيDO یعنیDOA يعنيDOC يعنيDoctordocumentDocument‌DOD يعنيDODAGDODAG یعنیDODAG یعنی چیDOE يعنيDOI يعنيDOL يعنيDomainDORIS يعنيDOT يعنيDotNetNukeDoubleDP یعنیDP یعنی چیDPA يعنيDPRK یعنیDPRK یعنی چیDR یعنیDR یعنی چیDRAFTINGDRAM يعنيDrawingDRDC یعنیDrivativeDriverDRO يعنيDSLAMDSLAM يعنيDSM يعنيDSR يعنيDSSC يعنيDSSS يعنيDST يعنيDT یعنیDT یعنی چیDTAP يعنيDTD یعنیDTI يعنيDTMF يعنيDTS یعنیDUB يعنيdubaiDVBS2 يعنيDVD یعنیDVD یعنی چیDVI يعنيDVM يعنيDVR يعنيDVT يعنيDW يعنيDWF يعنيDWG يعنيDWI يعنيDWT يعنيDynamicDynamipsDyWT يعنيDZ يعنيDZD یعنیDZD یعنی چیDZD،E.C یعنیE.C یعنی چیE.coli یعنیE.G. يعنيE.V یعنیE.V یعنی چیEAF يعنيEAN يعنيEANUCCEaSports،EasternEBCT يعنيEBD يعنيEBM يعنيeBookEBTO يعنيEBU یعنیEBV يعنيEC يعنيEC یعنیEC یعنی چیEC2 یعنیECA يعنيECC يعنيECG يعنيECGEKG يعنيECM يعنيECOSOC يعنيeCPM یعنیECS يعنيED يعنيED یعنیEDGAREDR يعنيEDTA یعنیEDTA یعنی چیEDU يعنيEdwardsEE يعنيEEE يعنيEEG يعنيEENT يعنيEEPROM يعنيEF-M یعنیEF-M یعنی چیEF-S در دوربینEF-S یعنیEF-S یعنی چیEG يعنيEGPECO يعنيEGSM يعنيEGY یعنیEGY یعنی چیEH يعنيEIA274DEighteigrpEIGRP يعنيEIRP يعنيELECOMP يعنيElectrochemicalElectronElectronicElectronica،Electronvolt،ElementELF يعنيELFULFVLFELN يعنيELO يعنيELP يعنيElsevierEM يعنيEMA یعنیEMA یعنی چیEMC یعنیEMC یعنی چیEMI یعنیEMI یعنی چیEMI،Festival،CBS،RCA،WEAEMO یعنیEMO یعنی چیEMP يعنيEMS يعنيEMS یعنیEMU یعنیEMU یعنی چیEMV يعنيEN یعنیENB یعنیEncapsulationencodeشدهEnergyENG یعنیENG یعنی چیENT یعنیENT یعنی چیEntertainmentENV یعنیEnvironmentEO يعنيEOC یعنیEOL یعنیEOL یعنی چیEOM يعنيEOS يعنيEPA يعنيEPC يعنيEPCC يعنيEPEA یعنیEPR يعنيEPRI یعنیEPRI یعنی چیEPROM يعنيEPSON يعنيePSXe یعنیePSXe یعنی چیEQ يعنيEQualEquipmentEQV يعنيER يعنيERC يعنيERCP يعنيERED یعنیERED یعنی چیERI يعنيERM يعنيERP يعنيerrorERT يعنيERV یعنیES يعنيESA يعنيEsc در کیبوردESC یعنیESC یعنی چیESN یعنیESN یعنی چیESP یعنیESP یعنی چیESPN يعنيESR يعنيESRBيعنيEST يعنيesternaET يعنيETAT يعنيETS يعنيETSI يعنيEUAV يعنيEUR يعنيEURO یعنیEURO یعنی چیEuroPayEV یعنیEV یعنی چیEVA يعنيEVD یعنیEVD یعنی چیEvolutionEX یعنیEX یعنی چیexampleexempliEXI یعنیEXIF يعنيEXP یعنیEXP یعنی چیExpertsEXT2 یعنیEXT3 یعنیEXT3 یعنی چیEXT4 یعنیEXT4 یعنی چیExtendedExtensionExtensionsExternalEXW يعنيF یعنیF یعنی چیF.C یعنیF.C یعنی چیF2F یعنیF2F یعنی چیFA یعنیFA یعنی چیFAA يعنيfactorFAP يعنيfaradFASTQباFAT16FAT16 یعنیFAT16 یعنی چیFAT32FAT32 یعنیFAT32 یعنی چیFATF يعنيFAV یعنیFAV یعنی چیFB يعنيFBS يعنيFBS چیستFC يعنيFCA يعنيFCB يعنيFCC يعنيFCFS يعنيFCH يعنيFCL يعنيFCS يعنيFCUK يعنيFDA يعنيFDDI یعنیFDL يعنيFDM يعنيFDN يعنيFDR يعنيFDS يعنيFE-TISH یعنیFE-TISH یعنی چیFEAR يعنيFEB یعنیFEB یعنی چیFEC يعنيfederatedfeet۳FEI يعنيFEL يعنيFEMA يعنيFemaleFEN یعنیFER يعنيFEV یعنیFEV1 یعنیFF يعنيFF یعنیFF یعنی چیFFF يعنيFGC یعنیFGM یعنیFHS یعنیFHSS يعنيFI يعنيFIAA يعنيFIAP يعنيFIAPF يعنيFIBA یعنیFIBA یعنی چیFIFAFilesystemFilterFIN یعنیFIN یعنی چیFincenFiniteFirmWareFIRST یعنیFIVA يعنيFJ يعنيFJD یعنیFJD یعنی چیFJD،FK يعنيFLAC يعنيFLOPS يعنيFLOSS یعنیFLOSS یعنی چیFLOSS،FLV يعنيFM يعنيFMP يعنيFMRI يعنيFMRIBFMرادیوییFN یعنیFN یعنی چیFO يعنيfootballfoot³foot۳FOP يعنيForigateFortinetFORTRANFORTRAN،FortuneFOSS یعنیFOSS،FOTA يعنيFoundationFOV یعنیFOV یعنی چیFOX یعنیFOX یعنی چیFOXO1 یعنیFOXO1 یعنی چیFOXP2FOXP2 یعنیFOXP2 یعنی چیFOXP3FOXP3 یعنیFOXP3 یعنی چیFPS دوربینFPS يعنيFPU يعنيFQDN يعنيFR يعنيFRA یعنیFRA یعنی چیFRAM یعنیFRC يعنيFRC یعنیFRC،FriBidiFrontEndFS يعنيFSB يعنيFSH يعنيFSL يعنيFSM يعنيFT يعنيFTA يعنيFTA-ABS یعنیFTA-ABS یعنی چیFTC يعنيFTF یعنیFTF یعنی چیFTL یعنیFTL یعنی چیFTP،FTW یعنیFTW یعنی چیFUO يعنيFUP یعنیFUSE یعنیFVC یعنیFW یعنیFW یعنی چیFWB یعنیFWD یعنیFWD یعنی چیFWIW یعنیFWIW یعنی چیFédérationG يعنيG6PD يعنيGA يعنيGAE یعنیGagarin’sGAIT يعنيGAMOH يعنيGarbageGB يعنيGBA يعنيGBP يعنيGBT یعنیGC يعنيGCB يعنيGCC يعنيGCFR،gclidGCLID یعنیGCS یعنیGCSF يعنيGCT يعنيGD يعنيGDPR یعنیGDPR یعنی چیGDSS یعنیGE يعنيGEE یعنیGEE یعنی چیGEL یعنیGEL یعنی چیGEM يعنيGeneralGenerationGERD يعنيGET یعنیGET یعنی چیGF يعنيGFDL يعنيGFR يعنيGFX يعنيGGP يعنيGH يعنيGHB یعنیGHB یعنی چیGHQ يعنيGHRF يعنيGI يعنيGirdleGIS يعنيGISS يعنيGISS‏GIST،،GK يعنيGKN یعنیGL يعنيGLA يعنيGLB يعنيGLBP یعنیGLC يعنيGlobalGLONAS يعنيGLP،GLS يعنيGlucogenicGM يعنيGMAT يعنيGMAW يعنيGMBH يعنيGMC يعنيGMP يعنيGMPPICSGN يعنيGN یعنی چهGNC يعنيGND يعنيGNOME يعنيGnRH يعنيGNS3 يعنيGNSS يعنيGOM يعنيGoogleGOT یعنیGOT یعنی چیGovernanceGPA يعنيGPIB يعنيGPO يعنيGPP يعنيGPU يعنيGQ يعنيGR يعنيgraphicsgratiāGRB يعنيGRD يعنيGRE يعنيGreenGREP یعنیGritzbachGroupGroupsgrummanGS1 يعنيGSA یعنیGSS يعنيGSU يعنيGT يعنيGTA VGTFO يعنيGTG يعنيGTLD يعنيGTN یعنیGTN یعنی چیGTS يعنيGTS یعنیGTS یعنی چیGU يعنيGuadaloupe يعنيGuardGW يعنيGW یعنیGW یعنی چیGY يعنيGYM يعنيHH يعنيH چيستH یعنیH یعنی چیH1N1 یعنیH1N1 یعنی چیHA يعنيHAARP يعنيHACCP يعنيHaftungHAGERHAND یعنیHAND یعنی چیHARP یعنیHARP یعنی چیHARPS يعنيHARPS،HAS يعنيHAWT يعنيHb يعنيHB یعنیHB یعنی چیHBaseHBK يعنيHBSAG یعنیHBSAG یعنی چیHBV يعنيHC يعنيHCA يعنيHCG يعنيHCL یعنیHCMTSHCP يعنيHCT در آزمایش خونHCT يعنيHCV يعنيHDBMSHDC يعنيHDI يعنيHDL يعنيHDML يعنيHDTS یعنیHeadingsHeadlineHELLADSHELLADS يعنيHeminestedHEVC یعنیHF يعنيHFoV یعنیHFoV یعنی چیHFS یعنیHFS یعنی چیHGB يعنيHGP يعنيHGPCO يعنيHHMI يعنيHHS يعنيHighdefinitionHIM يعنيHIPAAHIPERLAN،HiperMAN يعنيHipHop،HIPPA يعنيHK يعنيHKD یعنیHKD یعنی چیHL یعنیHL یعنی چیHM يعنيHMAC يعنيHMM يعنيHN يعنيHomeRFHoneyHotanHP یعنیHP یعنی چیHP-UX یعنیHPA يعنيHPD يعنيHPD،HPF يعنيHPH يعنيHPL يعنيHPLC يعنيHPV یعنیHPX يعنيHQ یعنیHQ یعنی چیHRHR يعنيHRG يعنيHRK یعنیHRK یعنی چیHRM يعنيHRMS یعنیHRN يعنيHRPD يعنيHRRN يعنيHRT يعنيHRU یعنیHRW يعنيHS يعنيHSBC يعنيHSCSDHSCT يعنيHSDD یعنیHSDD یعنی چیHSDPAHSE يعنيHSM يعنيHST يعنيHSTS یعنیHSUPAHSUPA يعنيHSV يعنيHSV یعنیHSV یعنی چیHT يعنيHTH یعنیHTH یعنی چیHTLV یعنیHTLV یعنی چیHTML4HTML5HTML5 یعنیHTML5،HTN يعنيHTTPSHTTPS يعنيHU يعنيHUB يعنيHUD يعنيHUDF يعنيHUGO یعنیHUP يعنيHURD يعنيHV يعنيHVDC يعنيHW يعنيHygieneHYIP يعنيi.e. یعنیi.e. یعنی چیI.Q یعنیI.Q یعنی چیIA يعنيIaaS یعنیIAB یعنیIABA يعنيIAC یعنیIACI يعنيIADC يعنيIADS یعنیIADS یعنی چیIAFD یعنیiafdcomIAHD يعنيIAIO يعنيIAMU یعنیIANA يعنيIAS يعنيIASB،IAU يعنيIAVA یعنیIBA يعنيIBCCI يعنيIBRD يعنيIBS يعنيIBTO يعنيIBW يعنيIBWM يعنيIBWM،IC یعنیICANN يعنيICCIDICCID يعنيICCS يعنيICDL مخفف چیستICE يعنيICF يعنيICFI يعنيIChemE يعنيICI يعنيICOMOS يعنيICP يعنيICQ يعنيICRC يعنيICRS یعنیICS يعنيICSA يعنيICTP يعنيICTR يعنيICYMI یعنیICYMI یعنی چیID يعنيID یعنیID یعنی چیIDA يعنيIDC يعنيIDER يعنيIDF يعنيIDK یعنیIDK یعنی چیIDLهاIDM يعنيIDS يعنيIE يعنيIEAOI يعنيIEASIS يعنيIEDSA يعنيIEE يعنيIEISTEITAEIAEEIELTSIERA يعنيIERS یعنیIF يعنيIFAB يعنيIFLA يعنيIFN يعنيIFRS یعنیIFRS یعنی چیIfSAR یعنیIG يعنيIG یعنیIG یعنی چیIGA يعنيIGBT یعنیIGEM يعنيIGF يعنيIGS يعنيIGTC یعنیIHA يعنيIHEA يعنيIHU يعنيIIAF يعنيIICHS يعنيIIE یعنیIIES يعنيIIHF يعنيIIIE يعنيIIOT یعنیIIS یعنیIISA يعنيikcoIKCO يعنيIKEA يعنيIKEv1IKEv2IKEV2 یعنیIKEV2 یعنی چیIKIA يعنيIL يعنيILCORILCOR یعنیILCOR یعنی چیILCP يعنيILI يعنيILS يعنيIM يعنيIM یعنیIMA یعنیIMAO يعنيIMDB يعنيIMES يعنيIMI يعنيIMIDRO یعنیIMO يعنيIMO یعنیiModeImportantIMPS يعنيIMS يعنيIMS یعنیIMS یعنی چیIMSI يعنيIMS،IMUSA يعنيIN يعنيinaddrarpaINC يعنيinches²،inches۲،inch²،inch،inch۲،Incoterms يعنيindentifyIndependentindexedindianINES یعنیInexpensiveINF یعنیINF یعنی چیInformationinformazioniINGO یعنیINGO یعنی چیINI يعنيINL يعنيINR يعنيINR یعنیINR یعنی چیINSEP يعنيInstallerinstanceINSTEX یعنیINSTEX یعنی چیInstrumentsINT يعنيIntelligenceinteractiveInterchangeInterfaceGUIInteriorinterlacedInternalinternationalInternationaleinternetInterPol يعنيIO يعنيIO یعنیIO یعنی چیIOC يعنيIODC يعنيIONS يعنيIOP يعنيIOPS يعنيIORS يعنيIOT یعنیIOU يعنيIPA يعنيIPCC يعنيIPCC،IPCO يعنيiPhoneIPM يعنيIPOD يعنيIPP يعنيIPPF یعنیIPS يعنيIPsec يعنيIPT يعنيIPU يعنيIPV4 يعنيIPV6 يعنيIQ يعنيIQ یعنیIQD یعنیIQD یعنی چیIR يعنيIR-TCI یعنیIR-TCI یعنی چیIRAEE يعنيIrDA يعنيIRES يعنيIRI يعنيIRIB مخفف چیستIRINNIRIP يعنيIRIPLA يعنيIRIPP يعنيIRIS يعنيIRISL يعنيIRITF يعنيIRL یعنیIRL یعنی چیIRLG يعنيIRN یعنیIRN یعنی چیIRNSS يعنيIRPS يعنيIRQ يعنيIRR يعنيIRSME يعنيIRSRM يعنيIRSS يعنيIRV یعنیIS يعنيIS-IS يعنيISA يعنيISACA یعنیISAEM يعنيISAKMPISAMEM يعنيISAV يعنيISBD يعنيISC يعنيISCA يعنيISCE يعنيISDB یعنیISEE يعنيISH يعنيISI يعنيISICE يعنيISIN یعنیISIS يعنيISL یعنیISL یعنی چیISM يعنيISME يعنيISO6983ISOBC يعنيISOICO يعنيISOIECIsolatedISOOSIISO۴۲۱۷ISPA یعنیISPE يعنيISPG يعنيISS يعنيISSGE يعنيISSI يعنيISTE يعنيISU يعنيIT يعنيITC يعنيITF یعنیITIL يعنيITNA يعنيITSP يعنيITSR يعنيITU یعنیIU يعنيIUD يعنيIUGR یعنیIUGR یعنی چیIUMS يعنيIUPAC يعنيIUST يعنيIV يعنيIVP یعنیIVP یعنی چیIVPB یعنیIVPB یعنی چیIVVF يعنيIVVF‏IWAF یعنیIWAF یعنی چیIWD يعنيIWF یعنیIWF یعنی چیIWMF یعنیIWMF یعنی چیIXD يعنيJ یعنیJ یعنی چیJamesJAN یعنیJAN یعنی چیJapanJAR يعنيJB يعنيJBL يعنيJCPOA یعنیJCPOA یعنی چیJCT یعنیJD يعنيJDK يعنيJEIDA يعنيJEITA يعنيJennyJK یعنیJLO يعنيJM يعنيJO يعنيJointJonasJouleJP يعنيJPA يعنيJPG يعنيJPN یعنیJPN یعنی چیJPY يعنيJRE يعنيJSA يعنيJSOC یعنیJSOC یعنی چیJSP يعنيJSR168JUL یعنیJUL یعنی چیJUN یعنیJUN یعنی چیJuniperJustinJV یعنیJV یعنی چیJWTJWT یعنیJWT یعنی چیK یعنیK یعنی چیKalendasKAT یعنیKAT یعنی چیKB يعنيKbps يعنيKbyteKDDI یعنیKDK يعنيKE يعنيKentuckyKFC يعنيKFZ کجاستKFZ یعنیKFZ یعنی چیKG يعنيKGB يعنيKH يعنيKI يعنيKIA يعنيKIES يعنيKirchhoffKISS يعنيKIT یعنیKIT یعنی چیKITTY يعنيKIU يعنيKK يعنيKKB يعنيKM يعنيKM یعنیKMB يعنيKN يعنيKNTU يعنيKOM یعنیKONAMIKOR یعنیKOR یعنی چیKP يعنيKPI يعنيKPN یعنیKR يعنيkronakroneKruskalKS یعنیKS یعنی چیKSA يعنيKSC يعنيKSM یعنیKSM یعنی چیKT یعنیKU يعنيKungligaKVM يعنيKVO يعنيKW یعنیKW یعنی چیKWD یعنیKWD یعنی چیKY يعنيKYB يعنيKYC یعنیKYC یعنی چیKyōkaiKZ يعنيL يعنيLA يعنيLaborLAMP یعنیLAMP یعنی چیLansingLANTIRN يعنيLAPD يعنيLAR يعنيLARC يعنيLASEK یعنیLASEK یعنی چیLaserLASIK یعنیLASIK یعنی چیLAV يعنيLB يعنيLB یعنیLB یعنی چیLBL يعنيLBM يعنيLBNL یعنیLBNL یعنی چیLBP یعنیLBP یعنی چیLBS يعنيLC يعنيLCD،LD يعنيLDAP يعنيLDH يعنيLEDهاLEEP یعنیLEEP،LEO يعنيLevelLG يعنيLGBT یعنیLGBT یعنی چیLGMD یعنیLGMD یعنی چیLGPL یعنیLGPL یعنی چیLH يعنيLHRH يعنيLI يعنيLi-ion يعنيliberationLIBRIS يعنيLID یعنیLID یعنی چیLIDDLE test يعنيLIFO،LIGA یعنیLIGA یعنی چیLIGHTLIM يعنيLIMS یعنیLIN یعنیLIN یعنی چیLINK يعنيlinkeLinuxLINUX يعنيLipoproteinLIQ یعنیLIQ یعنی چیLirasıLISA يعنيListeningLK يعنيLLC يعنيLLP يعنيLLV يعنيLM یعنیLM یعنی چیLMAO یعنیLMAO یعنی چیLMC يعنيLMFAO يعنيLMK یعنیLMK یعنی چیLMP يعنيLMS يعنيLMSهایLNB يعنيLND،LNG يعنيLOC يعنيLocomotiveLOF يعنيLOG يعنيLogicLosslessLOT یعنیLOT یعنی چیLPF يعنيLPL يعنيLPS يعنيLPT يعنيLPWANLPWAN یعنیLR يعنيLRFD يعنيLRG يعنيLS يعنيLSA يعنيLSD يعنيLSP يعنيLSR يعنيLT يعنيLT2P يعنيLTD يعنيLTD یعنیLTD یعنی چیLTE يعنيLTEAdvancedLTI يعنيLTPS يعنيLU يعنيLubricantsLUX يعنيLV يعنيLWB در فیفاLWB یعنیLWB یعنی چیLWBR،LX یعنیLX یعنی چیLY يعنيLY یعنیLY یعنی چیLYM يعنيLYMPHOCYTELYR يعنيLZMA يعنيM یعنیM یعنی چیM2M یعنیM4A يعنيMA يعنيMAC یعنیMAD یعنیMAD یعنی چیMADD يعنيMade In ChinaMade In PRCMAE یعنیMAE یعنی چیMAF يعنيMagazine»MagentaMagirandoajjGATEROADMag،MaintenanceMalaysiaManagementmanagement،MANETMANET یعنیMANETهاManufacturingMAO يعنيMAOI یعنیMAPIیکMapnaMAR یعنیMAR یعنی چیMARC يعنيMarketingMASER يعنيMasterMasterCardMaterialMAX یعنیMBC يعنيMBC یعنیMBC،MBD يعنيMBSA يعنيMC يعنيMC یعنیMCH در آزمایش خونMCH يعنيMCHC در آزمایش خونMCHC يعنيMCHE يعنيmci يعنيMCITP يعنيMCR یعنیMCR یعنی چیMCSA یعنیMCSA یعنی چیMCSE يعنيMCU يعنيMCV در آزمایش خونMCV يعنيMD يعنيMD یعنیMD یعنی چیMDS يعنيMDU یعنیMDU یعنی چیME2 یعنیmealsMeasures،MEDEXMediaMedicalMedicineMedicinæMEDS یعنیMEID يعنيMEQ يعنيMeridianMESFETMeSHsMeSHs یعنیMeSHs یعنی چیMetadatamethylMEX یعنیMEX یعنی چیMF یعنیMF یعنی چیMFLOPSMFS یعنیMFS یعنی چیMG يعنيMGCP يعنيMGS يعنيMH يعنيMHL يعنيMHZ يعنيMI يعنيMI5 يعنيMI6 يعنيMIA يعنيMiB یعنیMiB یعنی چیMIC یعنیMichaelMichaelsMicrosoftMICU یعنیMIC،MIDI يعنيMIDP يعنيMIF يعنيMIL يعنيmilesMilitarymillionMIMD یعنیMIMO يعنيMIN یعنیMIP يعنيMIS یعنیMIS یعنی چیMISD یعنیMIT يعنيMIUI یعنیMIUI یعنی چیMJ يعنيMJPEG يعنيMK يعنيMKO يعنيMKV يعنيML يعنيMLC یعنیMLO يعنيMLS يعنيMM يعنيMMA يعنيMMB يعنيMMC يعنيMMDS يعنيMMP يعنيMMR یعنیMMR یعنی چیMMSC يعنيMMSE یعنیMMU یعنیMN يعنيMNAC يعنيMO يعنيMOAB يعنيMobileModelMOM يعنيMOM یعنیMOMازMonstersMOOC یعنیMOOC یعنی چیMOQ يعنيMOSFETMotionMotorenMotorsMouthMP يعنيMP3 يعنيMP4 يعنيMP5 يعنيMPAA یعنیMPAI يعنيMPEG1MPEG2MPEG4MPH يعنيMPhilMPHIL يعنيMPI یعنیMPLS يعنيMPMD یعنیMPP يعنيMPT يعنيMPV در آزمایش خونMPV یعنیMPV یعنی چیMQ يعنيMr يعنيMRNA یعنیMRP يعنيMRPII يعنيMRS یعنیMRS یعنی چیMRSA یعنیMS يعنيMSC يعنيMSC یعنیMSF يعنيMSG يعنيMSG یعنیMSK یعنیMSL يعنيMSM یعنیMSM یعنی چیMSN يعنيMSNBCMSNBC یعنیMSNBC یعنی چیMSP يعنيMSRP يعنيMSRT يعنيMST یعنیMSX یعنیMSX یعنی چیMT يعنيMTA يعنيMTO يعنيMTU يعنيMU يعنيmulti mediaMulticasting،multicatMultiplexMultiprogrammingMultipurposeMUMPSMUQ یعنیMUTEX يعنيMUX یعنیMV يعنيMV یعنیMVC يعنيMVM يعنيMVNO يعنيMVP یعنیMVV یعنیMW يعنيMW یعنیMW یعنی چیMWC يعنيMX يعنيMY يعنيMySQLMYSQL يعنيMZ يعنيN یعنیN یعنی چیNA يعنيNAC يعنيNACE يعنيNAD يعنيNagasakiNAPQI یعنیNARA يعنيNARTH يعنيNAS يعنيNAT يعنيNationalNAV یعنیNAV یعنی چیNAVA یعنیNB یعنیNB یعنی چیNBCD يعنيNBIC یعنیNBIC یعنی چیNBIoTNC يعنيNCAR يعنيNCCA يعنيNCCAH يعنيNCCAM يعنيNCCS يعنيNCI يعنيNCR یعنیNCR یعنی چیNCRR يعنيNCS يعنيND يعنيNDA یعنیNDA یعنی چیNDB یعنیNDP يعنيNE يعنيNEA يعنيNEC یعنیNEI يعنيNEMA يعنيNEMS یعنیNepalNetBIOSNETEN يعنيNetscapeNetworkNetwork‎NEU يعنيNF يعنيNFA يعنيNFC يعنيNFE يعنيNFPA يعنيNG يعنيNGA يعنيNGA یعنیNGA یعنی چیNGC يعنيNGC یعنیNGM يعنيNGO يعنيNGS یعنیNH يعنيNHGRI يعنيNHL يعنيNHLBI يعنيNHMFL يعنيNI يعنيNIA يعنيNIAC یعنیNIAID يعنيNIBIB يعنيNIC يعنيNIC یعنیNIC یعنی چیNICD يعنيNICHD يعنيNIDCD يعنيNIDDK يعنيNIEHS يعنيNIEM یعنیNightNIGMS يعنيNIH يعنيNIMA يعنيNIMH يعنيNINDS يعنيNINR يعنيNIOC یعنیNIOPDC يعنيNIOSHNIST يعنيnitroNL يعنيNLA يعنيNLM يعنيNLOS يعنيNLP یعنیNLP یعنی چیNMI يعنيNMS يعنيNMWA يعنيnmظاهراًNNSS یعنیNO يعنيNOAA يعنيNOAO يعنيNOD يعنيNOD1 یعنیNOD1 یعنی چیNoiseNokiaNOSQL يعنيnotepadNothingNOV یعنیNOV یعنی چیNP يعنيNp یعنیNp یعنی چیNPCompleteNPG يعنيNPM یعنیNPO يعنيNPR يعنيNPS يعنيNPT يعنيNPT یعنیNPT یعنی چیNPVv يعنيNPW يعنيNRAO يعنيNRC،NREL يعنيNRW يعنيNS يعنيns1mysitecomns2mysitecomNSA يعنيNSAID يعنيNSC يعنيNSCL يعنيNSF يعنيNSFW یعنیNSFW یعنی چیNSU يعنيNT يعنيNTP يعنيNTSB يعنيNUI يعنيNUMA یعنیNvidiaNXP یعنیNYC یعنیNYC یعنی چیNYHA يعنيNYSE يعنيO2 يعنيOASIS يعنيOATH يعنيOAV يعنيOBIX یعنیObjectOBS یعنیOBS یعنی چیOCB يعنيOCD يعنيOCDF يعنيoceanOCLC يعنيOCP يعنيOCT يعنيOCT یعنیOCT یعنی چیOCU يعنيOD يعنيOD یعنیOD یعنی چیODBC يعنيODF يعنيODM يعنيODO يعنيOECD يعنيOEE يعنيOEIS يعنيOF يعنيOFCOM يعنيOFDM يعنيOGG یعنیOGT يعنيOH یعنیOH یعنی چیOHA یعنیOHSASOHSAS يعنيOK يعنيOL يعنيOLC يعنيOLED يعنيOLP يعنيOM يعنيOMB يعنيOMFG یعنیOMFG یعنی چیOMG يعنيOMIM يعنيOMP يعنيOMR یعنیOMR یعنی چیONG يعنيOnlineOODLC يعنيOOP يعنيOPC يعنيOPEL يعنيOpenALOpenCLOpenCL یعنیOPENGL یعنیOpenMPOpenMP یعنیOpenwaveOperatingOPL يعنيOPML يعنيOPP يعنيORG يعنيorganizationOrientationOriginalOrthogonalos يعنيOSD LockOSD یعنیOSD یعنی چیOSHA يعنيOSI يعنيOSPF يعنيOST يعنيOSTM یعنیOT يعنيOT یعنیOT یعنی چیOTA يعنيOTC يعنيOTF يعنيOTG يعنيOTP يعنيOU يعنيOUI يعنيOUP يعنيOusterhoutOutputOVA يعنيOVP یعنیOWK يعنيOWL یعنیOX يعنيOZ یعنیOZ یعنی چیP.R.C مخفف چیستP.W يعنيPA یعنیPA یعنی چیPAAS یعنیPacketPACS يعنيPAD یعنیPADI يعنيpagerankPAL،PAN يعنيPAN یعنیPAN یعنی چیPANA يعنيPanelPAP يعنيParentPartnershippasswd یعنیPAW یعنیPAW یعنی چیPBS يعنيPBS یعنیPBS یعنی چیPBX يعنيPC يعنيPC یعنیPC یعنی چیPCA يعنيPCAOB یعنیPCD یعنیPCI يعنيPCM یعنیPCMCIA يعنيPCO يعنيPCOS یعنیPCOS یعنی چیPCP يعنيPCRM یعنیPCS يعنيPD یعنیPD یعنی چیPDB يعنيPDO يعنيPDO یعنیPDO یعنی چیPDS يعنيPDTV یعنیPDU يعنيPDW در آزمایش خونPDW یعنیPDW یعنی چیPE یعنیPE یعنی چیPEAR يعنيPEAS يعنيPEC يعنيPEGI يعنيPEM يعنيPER یعنیPER یعنی چیPerformancePERL يعنيPersonpersonalPETA يعنيPetroleumPFC يعنيPGN یعنیPH يعنيPhilosophyPhotoshopPHWR،PHY يعنيPIB يعنيPIC یعنیPIC یعنی چیPICC یعنیPicturePICU یعنیPID يعنيPiecesPigmentPIM يعنيPING يعنيPIPE يعنيPIVX یعنیPixel‏PKD يعنيPKM یعنیPKR یعنیPKR یعنی چیPL یعنیPL یعنی چیPlacePLATELETPlaîtPLAهاPLD يعنيPLL يعنيPLN یعنیPLN یعنی چیPLT يعنيPlz در چتPLZ یعنیPLZ یعنی چیPM يعنيPMBOKPMBOK يعنيPMC يعنيPMDD یعنیPMDD یعنی چیPMID يعنيPMOLED يعنيPMPO يعنيPMR يعنيPMS يعنيPMT یعنیPMT یعنی چیPNE یعنیPNE یعنی چیPNN يعنيPNR يعنيPNU يعنيPO يعنيpocketPOF يعنيPointpolPOL یعنیPOL یعنی چیPOLICE يعنيPOR یعنیPOR یعنی چیPorosityایدهPortletPOS يعنيPositioningPOSIX يعنيPOTS يعنيPOV یعنیPowerPowerchmPPC يعنيPPFA یعنیPPFA یعنی چیPPM يعنيPPP يعنيPPPL يعنيPPPOE یعنیPPR يعنيPPRدرPPS يعنيPPSSPP یعنیPPSSPP یعنی چیPPTS يعنيPP۱،PR يعنيPracticesPRAM یعنیPRC يعنيPRC کدام کشور استPresident،PressPrimePrinterPRISM یعنیPRISM یعنی چیprivatePRK یعنیPRK یعنی چیPRN يعنيPRO يعنيprobeProblemprocedureProcessingProductionProfessor،ProgramProgrammerprogrammerreconfigurableprogramsprogressiveProjectProjectorsPropranololprotocolPRR يعنيPRT يعنيPRT یعنیPRT یعنی چیPrtScn یعنیPrtScn یعنی چیPS يعنيPS یعنیPS یعنی چیPS4 یعنیPS4 یعنی چیPSA يعنيPSF یعنیPSF یعنی چیPSI يعنيPsionPSK یعنیPSN یعنیPSN یعنی چیPSTN يعنيPSW يعنيPSX یعنیPSX یعنی چیPT يعنيPT100PTC یعنیPTC یعنی چیPTH يعنيPTO يعنيPTT يعنيPUA یعنیPUA یعنی چیPUK يعنيpulsePUT يعنيPV يعنيPVC يعنيPVT يعنيPW يعنيPW یعنیPW یعنی چیPWHT يعنيPWR،PWUT يعنيPX يعنيPYT يعنيPythonQ يعنيQA يعنيQAM يعنيQAR یعنیQAR یعنی چیQAR،QCIF يعنيQD يعنيQGP يعنيQID يعنيQM يعنيQOD يعنيQOS يعنيQPI يعنيQQH یعنیQQH یعنی چیQR يعنيQSAR یعنیQSS يعنيQtum یعنیQUALCOMM یعنیQUALCOMM یعنی چیQualityQuickQUT يعنيQWK یعنیQWK یعنی چیQZSS يعنيR یعنیR یعنی چیR&B يعنيR&B‏R&D یعنیR.I.P یعنیR.I.P یعنی چیRAAF يعنيRacconRAD یعنیRAD یعنی چیRadarRadioRAFAT يعنيRAID يعنيRankingRAR يعنيratioRationalRAV4 یعنیRAW يعنيRBAC يعنيRBMG يعنيRC يعنيRCPSP یعنیRCU يعنيRD یعنیRD یعنی چیRDF يعنيRDF یعنیRDFRS يعنيRDS يعنيRDS یعنیRDW يعنيRE یعنیRE یعنی چیReactorReaderReceiverRecordingRedundantREEF یعنیREEF یعنی چیRefreshRefreshrateRegistersregistrarreleaseهایREM يعنيREM یعنیREM یعنی چیRemotereplyRequestresiveResourceResponseREST یعنیRestorereticulumRetweetReutersRF يعنيRFB یعنیRFB یعنی چیRFID يعنيRGBW یعنیRGBW یعنی چیRH يعنيRHD يعنيRHEL يعنيRHIC يعنيRIAA يعنيRID يعنيRIFF يعنيRIM يعنيRIP يعنيRIS یعنیRISC یعنیRISC یعنی چیRISD يعنيRITEGRKO يعنيRLQ يعنيRLS يعنيRMA يعنيRMIنامیدهRMS يعنيRNG يعنيROC یعنیROC یعنی چیROFL يعنيROFLEW يعنيRollsRoyceROOT یعنیROOT یعنی چیRoshalrouterouterRoutingRP يعنيRPC یعنیRPG يعنيRPL یعنیRPL یعنی چیRPM یعنیRPN يعنيRR يعنيRRC يعنيRRP يعنيRRU یعنیRS يعنيRSA يعنيRSD یعنیRSD یعنی چیRSNA يعنيRSP يعنيRSS يعنيRSTP يعنيRSVP يعنيRTB يعنيRTD يعنيRTD یعنیRTDهاRTF يعنيRTFM یعنیRTFM یعنی چیRTG يعنيRTGS يعنيRTI یعنیRTP يعنيRTR يعنيRTS یعنیRTSP یعنیRTT يعنيRUB یعنیRUB یعنی چیRuntimeRUP يعنيRV يعنيRV یعنیRVF یعنیRVF یعنی چیRVP یعنیRWB در فیفاRWB يعنيRWB یعنیRWB یعنی چیRWD یعنیRWD یعنی چیRWF يعنيRépondezS یعنیS یعنی چیS.C یعنیS.C یعنی چیS.R یعنیS.R یعنی چیSPDIF یعنیS2A يعنيS2A،SA یعنیSA یعنی چیSAAS یعنیSABA يعنيSAD یعنیSAD یعنی چیSAH یعنیSAIC یعنیSakkāSAL يعنيSan AndreasSanitationSAP يعنيSAPD يعنيSAPD‏،SAR یعنیSAR یعنی چیSarcoglycanSAS یعنیSAVAKSAW يعنيSBA يعنيSBD یعنیSBD یعنی چیSBMU یعنیSBU يعنيSC يعنيSC یعنیSC یعنی چیSCA یعنیSCA یعنی چیSCADA يعنيSCAM یعنیSCAM یعنی چیScannersSCC یعنیSCC یعنی چیSchottkySchumacherSCI-FI يعنيScienceSCM يعنيSCO يعنيScoredScriptScrLk یعنیScrLk یعنی چیScrollSCSI يعنيSCTP یعنیSCUBA يعنيSCVP يعنيSCVP،SD يعنيSDCC يعنيSDD یعنیSDD یعنی چیSDD،SDE یعنیSDE یعنی چیSDH يعنيSDHC یعنیSDHC یعنی چیSDI يعنيSDIO يعنيSDLC يعنيSDN یعنیSDP يعنيSDR يعنيSDRAMSDRAM يعنيSDRAM‌SDTV یعنیSDTV یعنی چیSDXC یعنیSDXC یعنی چیSE يعنيSEC يعنيsecondSEER يعنيSEID یعنیSEID یعنی چیSEK یعنیSEK یعنی چیsemanticsSensorsSEP یعنیSEP یعنی چیseqcrumbsSERM يعنيServerServerوSessionSEU يعنيSFC يعنيSFD يعنيSFF یعنیSFR يعنيSG يعنيSGA يعنيSGCC یعنیSGD یعنیSGD یعنی چیSGD،SGML یعنیSGOT يعنيSGPT يعنيSGU يعنيSH یعنیSHA1،shackShapeSharingShawnSHBG يعنيSHC يعنيShortestSHOT یعنیSHOT یعنی چیSICU یعنیsicurezzaSID یعنیSigFoxSignalsignalsSIMD یعنیSimpleSimplifiedsincere»SingalSIP يعنيSIRI يعنيSIS يعنيSISD یعنیSISMI يعنيSIV یعنیSIV یعنی چیSJF يعنيSKN يعنيSL يعنيSLA يعنيSLAC يعنيSLD يعنيSLE يعنيSLIP يعنيSLM يعنيSLR يعنيSLS يعنيSLSM يعنيSLT يعنيSMA يعنيSMA یعنیSMA یعنی چیSMB يعنيsmbu يعنيSMF يعنيSMG يعنيSMIC یعنیSMIL يعنيSMN یعنیSMN یعنی چیSMN2 یعنیSMN2 یعنی چیSMO یعنیSMO یعنی چیSMP يعنيSMT يعنيSMT یعنیSNA يعنيSNM يعنيSNMMI يعنيSNR يعنيSNS يعنيSOA یعنیSOC يعنيSOC یعنیSoccerSocietysocketioSocketsSOCKS یعنیsoftwareSolinSolutionsSOM يعنيSOM،SOPA يعنيSOS يعنيSP يعنيSpain،SPAN يعنيSpanishSpatialeSPC يعنيSPE يعنيSpeakingspecialSPF يعنيSPICESPIE يعنيSPL یعنیSPM یعنیSPMD یعنیSPO2 یعنیSPP یعنیSPSS،SPT يعنيSPV IranSPV چیستSPV یعنیSPV یعنی چیSq در آدرسSQ یعنیSQ یعنی چیSQA یعنیSQFT يعنيSQG يعنيSQIN يعنيSQMI يعنيSQYD يعنيSR يعنيSR یعنیSR یعنی چیSRA یعنیSRAM يعنيSRB یعنیSRB یعنی چیSRBIAU يعنيSRE یعنیSRI يعنيSRI‏SRM یعنیSRM یعنی چیSRMS یعنیSRMS یعنی چیSRP يعنيSrpskiSRT يعنيSRTM یعنیSRY يعنيSRY یعنیSS7 يعنيSSA يعنيSSADM يعنيSSBG يعنيSSCI يعنيSSD يعنيSSI يعنيSSN يعنيSSN یعنیSSP يعنيSSRIs یعنیST یعنیST یعنی چیStackSTANAG يعنيStaphylococcusSTARD يعنيSTARSSTAT يعنيstateStatesStationSTB در کنترل تلویزیونSTB یعنیSTB یعنی چیSTFU يعنيStimulusSTK یعنیSTLD يعنيSTN يعنيSTN یعنیSTN یعنی چیSTP يعنيSTR یعنیStreetStudio،STUN يعنيstupid»SU یعنیSUB يعنيSubjectsubnetingSubPixelSubscriberSUDOC يعنيsudoersSUI یعنیSUI یعنی چیSuitesummeryluvtdSummitSUMO يعنيSUMS یعنیSUP یعنیSUPP يعنيSurfaceSV40 یعنیSV40 یعنی چیSVM یعنیSVM یعنی چیSVN يعنيSW یعنیSW یعنی چیSWB يعنيSWE یعنیSWE یعنی چیSWG يعنيSWIFT يعنيSwingSwitchedswitchingSWRI يعنيSX يعنيSymbianSYN یعنیSYNC يعنيSynchronizeSyndicationsyntaxSYP یعنیSYP یعنی چیSYR یعنیSYR یعنی چیSYS یعنیSYSAdmin یعنیSystemsystemss−1T یعنیT یعنی چیT.G.I.F یعنیT.G.I.F یعنی چیT9 يعنيTA یعنیTA یعنی چیTAB يعنيtabulartabulatorTAG یعنیTAG یعنی چیTANK يعنيtaskbasedTBA يعنيTBD یعنیTBI یعنیTBM يعنيTBS يعنيTBT يعنيTC یعنیTC یعنی چیTCE يعنيTCE یعنیTCF یعنیTCI يعنيTCO يعنيTCP یعنیTCPIPTCPIP،TCS يعنيTCT يعنيTD-LTE یعنیTD-LTE یعنی چیTDF يعنيTDK يعنيTDMA يعنيTechnoTechnologicalTED يعنيTEFAL يعنيTeknologiTEL یعنیTEL یعنی چیTELLSI يعنيTELNET يعنيTemplateTerminalTERR یعنیTERR یعنی چیTerraceTEU يعنيTexasTF يعنيTFC يعنيTFD يعنيTFT يعنيTFTP یعنیTG یعنیTG یعنی چیTHC يعنيTHD يعنيThirdThomsonTHX یعنیThyristorTI يعنيTIA يعنيTID يعنيTIG يعنيTIL یعنیTIL یعنی چیTIR يعنيTJS یعنیTJS یعنی چیTJV يعنيTL يعنيTL;DR یعنیTL;DR یعنی چیTLB یعنیTLC یعنیTLD يعنيTLS يعنيTM يعنيTMAC يعنيTMDS يعنيTMJ یعنیTMM یعنیTMM یعنی چیTMNT يعنيtmpfstmpfs یعنیTMR یعنیTMU يعنيTNA يعنيTNG يعنيTNX یعنیTOEFLTOLIMO يعنيTOP يعنيTORA يعنيTORCHTORCH یعنیTORCH یعنی چیTOS يعنيTOSLINKTouchTournamentsTPM يعنيTPPA یعنیTPPA یعنی چیTPS یعنیTQ یعنیTQ یعنی چیTQM يعنيTransaciatedTransactedTransarctranscortintranscriptionTransformatonTransitiontransparentTransportationTRH يعنيTriplicatedTRIPS يعنيTRORS یعنیTroubleTRS۸۰TRT يعنيtrunckTSE يعنيTSL يعنيTSMC يعنيTSS یعنیTSU يعنيTSX يعنيTTC يعنيTTD یعنیTTD یعنی چیTTD،TTF يعنيTTL يعنيTTU يعنيTTY يعنيTUBE يعنيTUI یعنیTUI یعنی چیTUMS يعنيTurismo»TUSRC يعنيTUV يعنيTV Card چیستTVA يعنيTW یعنیTW یعنی چیTwitterTWM يعنيTXT يعنيTY يعنيTürkU یعنیU یعنی چیUA یعنیUA یعنی چیUCD يعنيUCLA،UCSC یعنیUCSC یعنی چیUDCA يعنيUDDI يعنيUEFI يعنيUES يعنيUFI يعنيUFS یعنیUHD یعنیUHD یعنی چیUHDTV یعنیUHDTV یعنی چیUHSIIUID یعنیUID یعنی چیUJT یعنیuk مخفف کدام کشور استUKHL يعنيUKM يعنيULAN يعنيULM يعنيUMA يعنيUMD يعنيUML يعنيUMN یعنیUMN یعنی چیUNAIDS یعنیUNAIDS یعنی چیUNAMA يعنيUNCTAD يعنيUNDP،UNESCOUNESCO یعنی چهUNGA يعنيUNIDO يعنيUNIFIL يعنيUNIIMOG يعنيUnitedUnityUniversitiUniversityUNIX یعنیUNIX یعنی چیUnix»UNOCHA يعنيUNPO يعنيUNTS يعنيUNWTOUPD يعنيUPM یعنیUPS يعنيUPVC يعنيUQ يعنيUREA يعنيURI يعنيURN یعنیURNهاURTI يعنيURTI،URU یعنیURU یعنی چیUS يعنيUSAID يعنيUSCS يعنيusd واحد پول کجاستUSD يعنيUSDA يعنيUSDT یعنیuser»USFA يعنيUSGS يعنيUSIM يعنيUSL يعنيUSN يعنيUSPISUSPIS يعنيUSPPDUSPPD یعنیUSPPD یعنی چیUSPS يعنيUSPTO يعنيUSSD يعنيUSSR يعنيUST يعنيUSTR يعنيUSWR يعنيUTI يعنيUTM يعنيUTM یعنیUTM یعنی چیUTMB يعنيUTP يعنيUtrophinUX يعنيV یعنیV یعنی چیVA يعنيVAC یعنیVAC یعنی چیVAG يعنيVAIN يعنيValidationValueValueگفتهVAN يعنيVAR یعنیVAR یعنی چیVAS یعنیVAS یعنی چیVAST یعنیVAST یعنی چیVAT يعنيvbnetVC یعنیVCD يعنيVCI يعنيVCO يعنيVCR يعنيVD یعنیVD یعنی چیVDE يعنيVDS يعنيVDSL یعنیVEI یعنیVendorlessVerificationVerifiedVF يعنيVFD یعنیVFD یعنی چیVFS یعنیVFS یعنی چیVGA مخفف چیستVHS يعنيVIAF يعنيVice CityVictorVideoVIM یعنیVIM یعنی چیvin در کارت ماشینVIN يعنيVIPدریافتVirtualVisionVistaVista،VLAN يعنيVLC يعنيVLDL يعنيVMM یعنیVMware یعنیVOA يعنيVOB يعنيVOD يعنيVOIP يعنيVoIPLTEVoldemort،VoLTEVOLTE یعنیVOLTE یعنی چیVolumeVPAID یعنیVPAID یعنی چیVPH يعنيVPI يعنيVPIVCIVPS يعنيVR یعنیVR یعنی چیVRML یعنیVS در بازیVS يعنيVS يعنیVSLM يعنيVSQ يعنيVT يعنيVTM یعنیVTP يعنيVTY يعنيW یعنیW یعنی چیW3C،W8 يعنيWABA یعنیWAFS یعنیWAMP يعنيWampServerWAP،WaSP یعنیWAT يعنيWatchWaterWAV يعنيWBC يعنيWBS یعنیWBS یعنی چیWC مخفف چیستWC يعنيWCDMAWCG یعنیWCG یعنی چیWCMS یعنیWDM يعنيWDS يعنيweightWeightsWerkeWFM يعنيWFU يعنيWH يعنيWHOAMI یعنیWHS يعنيwinchmWindowsWINE یعنیWINEP يعنيWINS يعنيWIP يعنيWirelessWK يعنيWLL يعنيWMA يعنيWMAN يعنيWMAs يعنيWMO يعنيWMU یعنیWMV يعنيWOL يعنيworkbenchWOW يعنيWP یعنیWPF يعنيWPS يعنيWRI يعنيWSDL يعنيWSMO يعنيWSNWSTF يعنيWSTF‏WTA يعنيWTD یعنیWTD یعنی چیWTF يعنيWTF یعنیWTF یعنی چیWTH یعنیWTH یعنی چیWWAN يعنيWWDC يعنيwwPDB یعنیwwPDB یعنی چیwwwbmiirwwwdigikalacomwwwipt24comwwwsanaadirWYSIWYG يعنيWYSWYS یعنیX3D یعنیXAMPPXAMPP يعنيXBL یعنیXBRL یعنیXFE یعنیXHR یعنیXHTMLXineramaXiphOrgXL یعنیXLPE يعنيXLS يعنيXMPP یعنیXOR يعنيXRCO یعنیXSLT یعنیXSS يعنيXUL یعنیXUV131nmXWEB يعنيxxxxxxxxxxxxX۱۶x۵۰۹Y یعنیY یعنی چیYahooYAML یعنیYAML یعنی چیYBمی‌باشدYD يعنيYDA یعنیYDA یعنی چیYellowYER یعنیYER یعنی چیYES يعنيYMSGR یعنیYTL يعنيYW يعنيZFS یعنیzJ‌استZM یعنیZM یعنی چیZMPSTE24 یعنیZMPSTE24 یعنی چیZTE یعنی© يعني««BBW«FOXO1»«i»،«keep«Sociedad«آذربای«آر»«آزمون«آموزش«آوردن«ا«اس‌پی‌اس‌اس»«الهام«ان«اورینتال«اولین«ایران«اینتلی«برترین«بستهٔ«بقای«بی‌سون»«تحلیل«تعداد«حزب«خط«دانشگاه«دوستان«دومین«دومین‌های«دیوید«سازمان«سامانه«سیستم«شانگهای«شبکه«شتاب»«شیعه‌نیوز»«طراحی«طرحمدل«علامت«فدراسیون«فرآیند«فعالیت«فیبر«ق»«لس«لیبرا»«مالیات«مدرسه«معادله«می«نزاع«نشست«نیل«هر«هما»«همدن»«وارد«ورمانت»«پست«پیوند»«پی‌ام‌سی«پی‌ام‌سی»«چرخه«کارول«کامپیوترها«کلید«کلیسای«کینتارو‌هاتوری»«یک® يعني°Ré°۱۲۰°۱۸۰ˈveɪbɚˈwiːbɚμsecНОТдинармонета،APPC،Integral،Network،Response،VoIP،آسترا،اینتل،تنها،پا،،۹۶آئرونآئودی،آئورتآئورتیتآبآب،آبا يعنيآباباآبابا،آبانآبجکتآبرفتیآبزیانآبستنیآبشاریآبفا يعنيآبونهآبيآبکاریآبیآبی،آب‌هایآتاآتاناسوفآتروفیآتشآتشفشانآتلانتاآثارآثار،آثاریآحادآخرینآدرسآدرس‌آدرس‌دهیآدرس‌هایآدرنالآدرنوکورتیکوتروپینآدرینآدم‌هایآدنوزینآدولفآدیآدیداسآدیسآدیشنآدیپوسیتآذرآذربایآرآی‌ای‌ایآراآراس‌ایآراف‌بیآرامآرامشآران‌ایآران‌ای،آرايهآرایامآرایشآرایشگاهآرایهآرایه‌هایآرتروزآرتریتآرتریت‌آرتسآرتی‌اس‌پیآرتی‌پیآردی‌افآردی‌اف،آرشیوآرلینگتونآرمآرمیدهآرهوسآروباآرپاآرپانتآرپی‌آرچآرژانتینآرگونآرگون‏آریتمیآریزوناآریهآریوپیآزادآزاد،آزادانهآزادکنندهآزادگانآزادیآزادی،آزارآزانسآزانیاآزما یعنیآزما یعنی چیآزمایشآزمایش CEA برای چیستآزمایش pbs برای چیستآزمایش خونآزمایشاتآزمایشهایآزمایشگاهآزمایشگاهیآزمایشگاه‌هاآزمایشگاه‌هایآزمایشیآزمایش‌هاآزمایش‌هایآزمونآزمون‌گرآسانآسان،آسانیآستینآسفارآسفالتآسم،آسمانآسمانخراشآسمانیآسياآسيبهايآسيب‏ديدگانآسپرگرآسپیرینآسپیرین،آسیاآسیایآسیاییآسیبآسیبیآسیب‌شناسیآسیب‌پذیرندآسیتآشتوآشرآشكارآشناآشنایآشپزخانهآشکارسازآشکار‌سازبزرگآغازآغازشآغازميآغازگرآغازینآغاز‌کردآفاتآفتابآفریقاآفریقاAUآفریقایآفریقاییآفرینشآفرینیآفوفاآفیسآقاآقايآقایآكسفوردآكوستيكآلارمآلاسکاآلاموسآلایآلبانیآلبومآلبوم‌هایآلتآلرژیآلفاآلفردآلكالنآلمانآلمان،آلمانیآلندآلنیاآلودهآلودگيآلودگیآلودگی،آلومنیومیآلوپاتیکآلیآلیاژهایآماتورآماتور،آمادهآمادهٔآمادگیآمارآماریآمازونآماسيآمبولانسآمبولیآمدآمدنآمدهآمده‌اندآمريکاآمریکاآمریکا،آمریکائیآمریکاایرانآمریکاستآمریکایآمریکاییآمریکاییانآمریکاییستآموزانآموزشآموزش»آموزش،آموزشيآموزشیآموزشی،آموزشی‌،آموزش‌هایآموزگارآموزیآمپرآمپراژآمپرسنآمپرهاآمپلیآمپولآمیزشآمیزشیآمیزیآمینآمینازآمینهآنآن،آناتومی،آناتومیکآناتومیکیآناستوموزآنالوگآنالیزآنانآنتارکتیکاآنتلرزآنتنآنتولوؤیآنتولوژیآنتونیوآنتیآنتیلآنتیگواآنجاآندآندروستنآندروژنآندرویدآندرویدیآندوراآندومترآندوپلاسمیآنراآنزیمآنزیمیآنفلوآنزاآنفلوآنزایآنفلوانزا خوکیآنلاینآنهاآنهاستآنوریسمآنچهآنژینآنژیوگرافیآنکتادآنکهآنکولوژیآنگسترومآنگولاآنگویلاآنیآنیونیآن‌آن‌راآن‌هاآن‌ها،آن‌کهآهستهآهنآهنگآهنگسازیآوازآوانگاریآواکسآواییآورآوردآوردنآوردندآوردهآورده‌استآوردگی،آورندآوريآوریآوریدآوریلآوواردوپوآآپاچیآپاچی،آپدیتآپراکسیآپشنآپلودآپولوآچارآژانسآژانسهایآژانسیآژانس‌هایآکادمیآکادمیکآکا۷۴آکروباتآکسفردآکسفوردآکسمارکآکسونی؛آکسون‌هایآکواریوم‌هایآکوستیکیآگالگاآگاهآگاهیآگلوتیناسیونآگهبرگآگهنامهآگهیآگهی‌هایآگوستآگوستاوستلندآیاآیاناآیاهواسکاآیتمآیتم‌هایآیدآیداهوآیدکهآیرنآیزاکآیساکاآیسرولآیسیدیآیلتسآیلندآیندهآینهآیوآآیوواآیوپاکآیکانآیکنآیینآیین‌نامهٔآی‌آی‌آرسیآی‌آپسآی‌ام‌اس،آی‌بی‌اسآی‌بی‌امآی‌تریپل‌ئیآی‌دی‌اوآی‌دی‌ایآی‌دی‌اییآی‌سی‌ام‌پیآی‌فون4اسآی‌پادآی‌پیآﺳﻴﺐااsff2fastqائتلافیابتداابتدایابتلاابتکارابتکارهایابدابداعابداع‌شدابرابراهیمابراهیمیابررایانه‌هاابررساناابرمتنابرنواختر‌ها،ابرهاابرکمپانیابریابریشمیابزارابزاردقیقابزارهاابزارهایابزارهاییابزاریابزاری‌ستابعادابعادیابلاغابنابوریحانابولاابیطالباتاقاتانولاتحاداتحادیهاتحادیهٔاتحادیه‌هایاتخاذاترواسکلروزاتریشاتریش،اتسا یعنیاتسا یعنی چیاتصالاتصالاتاتصالهایاتصالیاتفاقاتفاقاتاتلافاتماتماماتمهااتمیاتوآنتیاتوبانهااتوبانهایاتوبوساتوبوسرانیاتوبوس‌رانیاتوبوس‌هااتوبوس‌هایاتوماتيكاتوماتیکاتوماسیوناتومبيلاتومبيلهااتومبيلهاياتومبیلاتومبیلهایاتومبیل‌دزدیاتومیکساتوکداتکا يعنياتیلناتینیلاتیوپیاتیوپی،اثباتاثراثراتاثرگذاراجا يعنياجازهاجتماعیاجرایاجراییاجساماحتراقاحتراقیاحتراماحتقانیاحتمالاحتمالاتاحتمالاًاحتمالیاحتيااحتیااحرازاحزاباحساساحساسیاحمداحمدرضااحمراحیااحیاءاحیایاخباراخبار،اختراعاخترشناسیاخترفیزیکاختصاراختصار تگاختصاراًاختصاریاختصاصاختصاصياختصاصیاختلاس،اختلافاختلافیاختلالاختلالاتاختلال‌هایاختياراختیاراختیاراتاختیاریاخذاخریناخلاقاخلاقیاخلاقیاتاخیراخیراادارهادارهٔاداره‌هایادارۀاداریادامهادبیادبیاتادرارادرارتناسلیادراریادراکادرسادروادادریسادعاادغامادغام،ادغام‌شده‌ایادمینادواردادواردزادواریادوانسادوبیادیانادیتورارائهارائه‌کنندهارادیارايهارایهارتباطارتباطاتارتباطات،ارتباطيارتباطیارتدکسارتشارتش‌هاارتعاشارتعاشاتارتفاعارتفاع،ارتفاعیارتقاارتقاءارتقایاردلاناردنارزارز درهمارزانارزشارزش،ارزششارزشمندیارزشهایارزش‌ارزش‌هایارزيابانارزَشارزیابیارسالارسالیارسینکارشدارشمیدسارعابارفنداركانارمغانارمنستانارمنستان،ارنستارونداروپااروپا،اروپاستاروپايياروپایاروپاییاروگوئهاريترياارکانارک‌هاارگانارگان‌هایاریتروسیتاریتساریکاریکسونازازایازایرانازاینازبکستانازداروهاازدحامازدست‌دهندهٔازدواازدواجازدیادازشازقبیلازنظراسآاساساتیداساتید،اسارتاساساساساًاساسنامهاساسیاسامیاسباسباباستاست،است؛استاتوراستاتیکاستادیوماستادیومیاستافاستافیلوکوکاستالمناستامینوفناستاناستاندادرداستانداراستاندارداستانداردسازیاستانداردهااستانداردهاياستانداردهایاستانداردهاییاستانداردِاستانداردگذاراستانداردیاستاندارد‌هایاستاندارهایاستاندهاستانفورداستانهااستانگاستایناستخداماستخدامیاستخواناستخوان،استدیناراستراستراتژیاستراتژیکاستراتژی‌هایاسترادیاناسترادیولاستراقاسترالیااسترالیا،استرالیاییاسترایکاسترسیاسترس‌هایاسترلینگاستروئیدیاستروژناستروژن،استروییدیاستریتاستریلیزاسیوناستریواستشاراستصنا يعنياستصورتیاستعداداستعفااستعلاماستعمالاستفادهاستفاده،استفادهٔاستفاده‌انداستفاده‌ایاستفاده‌هایاستفاده‌کندهاستفاده‌کنندهاستفاده‌کنندگاناستفاده‌یاستفادە‌کنندگاناستفراغاستفراغ،استقامتاستقبالاستقراراستقطباستقلالاستمقراستناداستنادیاستنشاقیاستنفورداستنلیاستواراستوارتراستوارنداستوانه‌ایاستواییاستودیواستودیویاستودیویی،استوناستونیااستپاناستکاستکهلماستیتاستیشناستیلایاستیلزاستیلز،استیل‌کولیناستیماناستینگراستیوناستیونیدواستیوپاتیاستیوپاتیکاست‌است‌‌اسراءاسرائیلاسراراسفناسفندماهاسفنگتراسكوبااسلاماسلامیاسلامی،اسلام‌گرایاسلاک‏اسلایداسلحهاسلحه،اسلوب،اسماسمبلیاسموت،اسميراسمیتسونیناسم‌رمزاسناداسناد،اسنادیاسنواسنپاسنپ مخفف چیستاسهالاسپانیااسپانیا،اسپانیاییاسپانییاسپاگتیاسپایناسپرتاسپریاسپرینتاسپرینگ،اسپرینگفیلداسپناسپورتاسپکتروسکپیاسپیساسپیناسپیکراسکاتلنداسکاتلندیاسکاناسکایاسکایلراسکرپیاسکریپتاسکریپت،اسکریپت‌نویسیاسکریپساسکلهاسکناسکناساسکناس‌هایاسکندراسکندریهاسکنراسکوتراسکوراسکوشیااسکوپوس،اسکوپ‌مد،اسکیاسکیزوافکتیواسکیزوفرنی یعنی چیاسکیپ،اسیداسیدیاس‌اس‌آیاس‌آی‌اس‌دیاس‌اس‌آرآی‌هااس‌اس‌ارآی‌هااس‌اف‌پی‌هااس‌ام‌آی‌سیاس‌ان‌ام‌پیاس‌دی‌اچاس‌دی‌تی‌ویاس‌سی‌آاس‌وی‌اس‌پی‌اس‌اساس‌پی‌سیاس‌کیواس‌کیوالاس‌یوویاشارهاشباعاشبورناشتایناشتاینراشتباهاشتباهاتاشتراکاشتراکیاشتراک‌گذاریاشتعال،اشتقاقاشتهااشتیاقاشخاصاشریشیااشعهاشعه‌اشعه‌هایاشغالاشنباخاشکالاشکالاتاشیااشیاءاصالتاصطلاحاصطلاحآاصطلاحااصطلاحاتاصطلاحاًاصطلاحیاصطکاکاصفهاناصلاصلاحاصلاحاتاصلاحياصلاح‌شدهٔاصلیاصولاصولاًاصیلاضافهاضافیاضطراباضطراریاطرافاطرافشاطفالاطلاعاطلاعااتاطلاعاتاطلاعات،اطلاعاتياطلاعاتیاطلاعاتی،اطلاع‌رسانياطلاع‌رسانیاطلاقاطلساطمیناناظهاراعتباراعتباراتاعتباردهندگاناعتبارسناعتباریاعتراضاعتراضاتیاعتقاداعتماد،اعتمادنماینداعداداعراباعزاماعصاباعضااعضاءاعضائیاعضایاعطااعطایاعلاع‌رسانیاعلاماعلامیاعلامیهاعلاناعلانات،اعماعمالاعواعیاناغتشاشاغلباغواگریاف،افتادافتادنافتتاحافتخارافترافتراقیافرادافراد،افرادیافراطیافریقاافزارافزار»افزار،افزاراییافزارهایافزاريستافزاریافزايشافزایشافزایشیافزایندهافزایندهٔافزودنافزودهافزونهافزونه‌هایافزونگیافسرافسر،افسرانافسردگیافسریافغانستانافغانیافغانی،افغانی،بهافقیافكارافکارافکارسنافکتساف۱۴اف۱۵اف۱۶اف۳۵اف‌ال‌ای‌سیاف‌ال‌ای‌سی،اف‌تی‌پیاف‌دی‌دی‌آیاف‌سیاقبالاقتباساقتصاداقتصاد،اقتصادياقتصادیاقتصادی،اقداماقداماتاقدامیاقساماقشاراقلاماقلیت‌هایاقلیدساقلیدسیاقلیماقلیم‌شناسیاقیانوساقیانوسیاكتاناكنونالالاستیکالاقصیالانالبتهالتحصیلانالتحصیلیالترونالتهابالتهابیالتکالثانینوفمبرالحاقالدترافوردالدزموبیل،الزاماتالزام‌آورالسالوادورالسلامالعملالفالفباءالفبایالقاءالقاعدهالقایالكتروفورزالكترونيكياللملیالمانالمثنيالمغربیالمقدسالمللالملليالمللیالمللی،المنافعالمپیادالمپیکالنخاعالهامالکامپالکتربکیالکتروانسفالوگرامالکترودالکتروشیمیالکترومغناطیسالکترومغناطیسیالکترومکانیکیالکترونالکترونها،الکترونيکالکترونیالکترونیکالکترونیکIEEEالکترونیک،الکترونیکدرالکترونیکسالکترونیکیالکترونیکی»الکترونیکی،الکترون‌ولتالکتروکاردیوگرامالکتریسیتهالکتریکالکتریکیالکتریکی،الکتریکینوریالکساندرالکساندریا،الکلالکلیالگوالگوبرداریالگوریتمالگوریتم HRRNالگوریتم SJFالگوریتم SRTالگوریتم دایجستراالگوریتمیالگوریتم‌هایالگوهاالگوهایالگویالیالیافالیزابتال‌ال‌ای‌پی‌دیال‌جی‌پی‌الال‌دیال‌پی‌الال‌پی‌ایامااماراتامارتاماماماکنامبلامبولیامتحانامتحاناتامتحان‌هایامتدادامتدادپذیرامتزاامتیازامتیازیامثالامدامدادرسانامدادهایامدهامرامراضامرسونامروزامروزهامروزیامروزی،امريكاامریامریکاامریکایامریکاییامضاامضاءامضاهاامضایاملاکاملاییامنامنيتامنیتامنیت،امنیتیامنیوتیکامواامواجامورامورآموزشياموریاموزاناموزشامولسیونامّاامپراطوریامپلیامپگامکامک يعنيامکانامکان یعنیامکان یعنی چیامکاناتامکانات،امکاناتیامکانیامیدامیدوارمامیرامیراحمدی،امیرعلیامیرکبیرامینامین،امینمام‌آی‌اس‌دیام‌آی‌بیام‌آی‌تیام‌اسام‌اسداسام‌اس‌انام‌اس‌ان‌بی‌سیام‌اس‌ایکسام‌اس‌کیام‌اس‌کی۶۴ام‌الام‌بی‌اس‌ایام‌بی‌سیام‌تی‌ویام‌دی‌افام‌فیلام‌وی‌امام‌وی‌پیام‌په‌۵ام‌پی۳ام‌پی۵انانبارانبارسازیانباشتانبساطانبوهانبوهیانتاریویانتخابانتخاباتانتخاباتیانتخابیانتخابی،انتخاب‌هایانترانترتینمنتانترپرایزانتزاعیانتشارانتشاراتانتشاریانتظارانتظاراتانتظامیانتظامی،انتفاعیانتقالانتقالاتانتقالیانتقال‌دهنده‌هایانتهاانتهایانتهاییانتوبهانتگرالانتیانجامانجمنانحرافانحصارانحصاریانحلال،انحنایانداندازهاندازهٔاندازه‌هایاندازه‌گيرياندازه‌گیریاندازه‌‌گیریاندازياندازیانداماندام،اندام‌هااندایناندرسوناندرواندروئیدیاندرویداندكساندوخته‌هایاندوسکوپیاندونزیانديشهاندکاندکیاندیکاانرِژیانرژيانرژیانرژیهایانزالانزيمانزیمانسانسانانسان،انسانیانسانی،انسان‌شناسیانسان‌هاانسان‌هایانستيتويانستیتوانستیتویانسدادیانسفالوپاتی‌هاانسفالوپاتی‌هایانسولینانسیتوانشعابانصارانضباطانطباق،انعطافانعطاف‌پذیرانعقادانعقاديانعقادپذیریانفانفارکتوسانفعالانفعالاتانفورماتيکانفورماتیکانقضاانقضاءانقلابانمیشنانهاانواعانپیتیانژکتورها،انژکتوریانژیوتنسینانکودرانکینو،انگشتانگشتانانگلستانانگلیسانگلیسیانگلیسی،انگلیسی‌انگورانگيزهانگیزهانگیزه‌هایانیمه‌هایانیمیشنانیکسان‌ان‌اف‌سیان‌اچ‌کیان‌ایکس‌پیان‌بی‌ایان‌بی‌سیان‌تیان‌تی‌اس‌سیان‌تی‌اف‌اسان‌پی‌اماهدااهدافاهدافیاهلاهل‌بیتعاهميتاهمّیّتاهمیتاهوازاواوئنواوااواخراواردزاواساواس،اواسطاوام‌اکساواِل‌پیاوایلاوتاوتیسماوراورئوساوراقاورانیوماورانیومیاورانیوم۲۳۳اوراکلاورهاورژانساورژانسیاورژانس‌هااوزاناوزوناوسراوسی‌ال‌سی،اوضاعاوقاتاولاولاًاولسناولویتاوليناولیناولیهاولیهٔاول‌شخصاومانیسماومنی‌نتاومورا،اوناونتاریواونساوهایواووبیداوّلاوپتومتریاوپناوپن‌اوپکاوژهاوکرایناوکراین،اوکراینیاوکلاهمااوکلنداوکیاوگاندااویونیکیاویکاریننايايتالياييايثارگرانايدايراداتايرانايرانيايران‌ايفايايمنيايناينترنتاينترنتىاينترنتياينكهاينکهاينھااين‌اَبَرگروهاَتاُوی‌اِیاُوی‌اِی‌هااِداِساِسلِک،اِکستازیاِکس‌اِف‌سی‌ایاِیاِی‌اس‌افاپتاپتیکیاپراتوراپراتورهااپراتورهایاپسیلوناپشتیناپلاپلیکیشن دارااپلیکیشن‌هااپن‌سی‌الاپکاپک»اپیتلیالاپیدرماچ‌اس‌بی‌سیاچ‌اس‌بی‌سی،اچ‌ای‌وی‌سیاچ‌تی‌ام‌الاچ‌تی‌ام‌ال،اچ‌تی‌ام‌ال۵اچ‌تی‌تی‌پی‌اساچ‌دیاچ‌سی‌اچ‌پیاچ‌پی‌ویاچ‌پی‌وی‌هایاچ‌کیواژدهااکا يعنياکتبراکتبر،اکتشافاکتشافیاکتیواکتیوتواناکتیویژناکثراکثرااکثراًاکثریتاکزابایتاکزمپلاکساکستازیاکستاسیاکسترکشناکست۲اکست۳اکسساکسلاکسپلور،اکسپلورراکسیاکسیداکسیدازاکسیدهااکسیژناکسیژنهاکس‌اس‌الاکس‌اس‌ال‌تیاکس‌ام‌الاکس‌ویداکشناکلاهومااکلاهوماسیتیاکنوناکوادراکوادور،اکوسفراکوسوکاکولوژیکیاکیاکیناوااگراگرچهاگزااگزابایتایای»ای،ایالاتایالتایالتیایاِستیایتایتالیاایتالیا،ایتالیاستایتالیاییایتالیکایتامایتر،ایثارگرانایجادایدایدئولوژیایداایداباشی،ایدزایدهایدهٔایدیوایدیوپاتیکسرشتیایر»ایرادایرانایران،ایرانسلایرانیایرانیانایرانیستایرلاینز،ایرلندایرلند،ایرلندیایزاکایزوایزوتروپایزوتوپایزوتوپیایزویایسبیرنایستایستادهایستگاهایستگاه‌هایایسلندایسناایسکمیایسی‌لمولینوایـزوایكوایفاایلرونزایلناایلینویایلینویزایلیگایمنایمنیایمنی،ایموایمونوگلوبولینایمکسایمیایمیدروایمیلایمیل،ایمیل‌هایایناینارایناموریاینتراینتراتکالاینترفروناینترفیساینترنتاینترنتPBX،اینترنت،اینترنتىاینترنتیاینترپلاینتزنتیاینتلاینتلیاینرواینستاگراماینسترومنتساینستکساینصورتاینكهاینچاینکاینکهاینکو‌ترمزاینگریداین‌این‌سوایوانایویایکائوایکسایکس لارج چیستایکس‌اف‌تیایکس‌باکسایکوموسایکیاایگلای۳ای‌ای‌آرسی‌پیای‌آس‌ام‌آرای‌اس‌ام‌آرای‌اف‌سیای‌ام‌دیای‌ان‌بیای‌او‌الای‌اِس‌آربیای‌اِل‌اوای‌اِل‌پیای‌اِیای‌ایای‌ایکس‌تی۳ای‌بی‌سیای‌تی‌اس‌سیای‌دی‌اسای‌سیای‌سی‌امای‌میلای‌وی‌ای‌پاباﺟﺮايببااتحادیهباارزش‌ترینبابتبابيلونبابیلونباتریباتریهایباتری‌هایباتوبادبادنبادنبادیبارباربادوسباربریباربوداباردارباردار،بارداریباردین،بارزبارزترینبارسلونبارسلونابارشبارشهایبارش‌هایبارهابارهایباروریبارویبارکدبارکد‌هایبارگذاریبارگیریباریکبازباز»بازاربازار،بازارهایبازاریابیبازاریابی،بازبنیبازتابندهبازتولیدبازخوانبازخوانیبازخواهدبازدارنده‌هایبازدمبازدمیبازدهبازدهیبازرسبازرسانبازرسیبازرگانانبازرگانيبازرگانیبازرگانی،بازسازیبازشدنبازشناسیبازل،بازمانندبازمی‌گرددبازنشستهبازهبازهمبازهٔبازو،بازوییبازيبازيکنبازپرسیبازگرددبازگشاییبازگشتبازیبازی GTAبازی کامپیوتربازی،بازیابیبازیابی‌شوندهبازیبازهابازیهایبازیکنبازیکنانبازیکنانیبازیکنیبازیگربازیگر،بازی‌سازیبازی‌ستبازی‌هابازی‌هایبازی‌کنندهباسباس،باستانباستان‌شناسیباسیلیکباشباشدباشد،باشد؛باشداوباشندباشند،باشندهباشگاهباشگاهیباشگاه‌هایباشیدباشید،باشیمباشیم،باطریباعثباعنوانباغ‌وحش‌هابافتبافتهاييبافتیبافت‌هابافت‌هایبافت‌هاییباقاعدهباقرالعلومباقیباقیماندهباقی‌ماندهباكترياييبالابالا،بالا؛بالاتربالاتریبالاترینبالاستبالايبالاييبالایبالایشبالاییبالشبالشتک‌هابالعکسبالغینبالقوهبالکانبالیبالی،بالیستیکبالینیبام یعنیبام یعنی چیبامیان،بانباندباندهاباندهایبانفوذبانكبانكهايبانكيبانکبانکداریبانکيبانکیبانک‌هابانک‌هایبانیباهاماباهمباهمانشرکتباهوشباوربايدباکتریباکتری‌هایباکسترباکوبایتبایت،بایتیبایدبایستیبایسهبایلونباینریبایوسبایوس،بایگانیببخشدببردببرد،ببندببنددببیندبتاجا یعنیبتاجا یعنی چیبتنبتنیبتنی،بتوانبتواندبتوانندبتونیبثوراتبحثبحرانبحرانیبحرینبخاربخار،بخاطربخشبخشدبخشيدنبخشیبخشیدنبخشیدهبخشیده،بخش‌هايبخش‌هایبخواندبخوانیدبخواهدبخوایمبخیربدانیدبدتربدخیمبدخیمیبدستبدستوربدلبدليلبدلیلبدمینتون،بدنبدنهبدنیبدهبدهدبدهكاري‌بدهندبدهی،بدهیدبدوبدونبدینبدیهیبذرها،بربرآمدهبرآوردبرآوردهبرآیندبرابربراتاینبراحتيبرادربرادرانبرادرزبرادویبراساسبراندنبورگبراونبراویابراىبرايبرايربراگبرایبراینبرتربرترینبرتونبرجام يعنيبرحسببرخاستهبرخطبرخطیبرخلافبرخوردبرخورداربرخوردارندبرخورددهندهبرخوردهابرخىبرخیبردبرد،برداردبردارندهبرداريبرداریبرداری،برداشتبرداشتنبرداشتهبردزبردنبردندبردهبردهایبردگیبررسیبررسی‌هابررسی‌هایبررسی‌هاییبررویبرزیلبرساندبرسانیمبرسدبرشبرطرفبرعهدهبرعهدهٔبرعکسبرفبرقبرق،برقراربرقراریبرقيبرقیبرمبناءبرمودابرنبرنامةبرنامهبرنامه،برنامهٔبرنامه‌ایبرنامه‌ريزي‏هایبرنامه‌ریزیبرنامه‌نوسیبرنامه‌نویسبرنامه‌نویسانبرنامه‌نویسیبرنامه‌هابرنامه‌ها»برنامه‌هائیبرنامه‌هایبرنامه‌پذیربرنامه‌‌نویسیبرنامه‌‌هایبرنامه‏ایبرنامکبرنامک‌هایبرندبرندهبرنده‌یبرندگانبرندیبرنرزلیبرنزبرهانبرهمبرهمکنشبروبرودکاستینگبروزبروزرسانیبروفن،برونئیبرونتهبروندیبرونشتینبرون‌بریبرون‌سلولیِبروکسلبروکسل،بروکهیونبروکهیون،برویبرویمبريبرپاییبرچسببرچسب‌هایبرکلیبرکلی،برکناریبرگذاریبرگرداندهبرگرفتبرگرفتهبرگزاربرگزاریبرگزیدبرگشتبرگشتیبرگه‌دانبرگیرندهبریتانیابریتانیا،بریتانیایبریتانیاییبریتیشبریدنبریلبزرگبزرگ،بزرگابزرگتربزرگترینبزرگراهبزرگسالانبزرگنماییبزرگیبزرگ‌تربزرگ‌ترینبزرگ‌ترین‌هایشانبزنبزنیدبزودیبسازدبسازیدبسامدبستربستريبستنبستهبسته،بستهٔبسته‌بندی،بسته‌هابسته‌هایبسته‌هاییبستکبالبستگیبسطبسنبسياربسياريبسپاریبسکتبالبسیبسیاربسیاریبشربشر،بشریبشریت،بشقاببشماربشناسدبشنودبشکهبصریبصلبصورتبطنبطنهابطنیبطوربطوریکهبعدبعد،بعدأبعدابعداًبعدهابعدیبعضاًبعضیبعلاوهبعلتبعنوانبغدادبفردبفرستدبفهمیمبقیۀبكاربلادرنگبلاروسبلافاصلهبلاکبلاگبلعكسبلغارستانبلكبلندبلند،بلندتربلندترازبلندگوهايبلواربلوتوثبلوریبلوغبلوکبلوکهبلوکیبلژیکبلژیک،بلکهبلکه،بلیزبلیزاردبماندبمانند،بمانیدبمببمبیبمربمنزلهبمنظوربنابنابربنابراينبنابراینبنابراین،بنادربنامبنانهادهبنتبنحویبندبندربندرهایبندرِبنديبندیبندیهایبندی‌هایبنزبنزينبنزینبنظربنگاهبنگلادشبنیادبنیادیبنیادی،بنیامینبنیانبنیانگذاربنیانگذاریبنیانگزارانبنیان‌گذاربنیتابنینبه،بهاءبهاداربهاربهارخواببهایبهبودبهبودیبهتربهترینبهداشتبهداشت،بهداشتیبهرهبهره‌برداریبهره‌مندبهره‌گیریبهزیستیبهسامان یعنیبهسامان یعنی چیبهشتیبهمبهنگامبهینهبهینه سازیبهینه‌سازیبهینه‌نشدهبه‌به‌آسانی،به‌آنهابه‌اختصاربه‌خصوصبه‌درونبه‌دستبه‌دست‌به‌روزرسانی‌هایبه‌روزشدهٔبه‌ریاستبه‌شماربه‌شکلبه‌صورتبه‌طوربه‌طوری‌کهبه‌عملبه‌عنوانبه‌عهدهبه‌فردبه‌معنایبه‌معنیبه‌منظوربه‌نامبه‌هرحالبه‌همبه‌همراهبه‌همینبه‌هم‌تابیدهبه‌هنگامبه‌وبه‌واسطهبه‌وسیلهبه‌ویژهبه‌کاربه‌کارگیریبه‌گونه‌ايبه‌گونه‌ایبوبوئینگبوتبوتانبوتسوانابوتیلنبوجودبودبود،بودنبودن،بودندبودند،بودهبوده،بوده‌استبوده‌اندبوربورابوردبورزهبورسبورسیبورس‌هایبورنبورکینافاسوبور۱۰،بوزاینشتینبوزونبوسلهبوسنیبوسيلهبوسیلةبوسیلهبوشلبوفالوبولبولتbulletبولدبولسلاوسکی،بولواربولیویبومیبوم‌شناسیبوندسلیگابووهبووینبوکبوکاسابوکسبوکوبویبویزبویژهبياردبيانبيانگربيشتربيشتريبيلدر،بيماريبيماريهايبيمهبينبينيبين‌الملليبين‌المللي،بين‌المللي‌بَشبُردبپردازدبپردازندبچهبچه‌هاییبکاربکارگرفتهبکارگیریبکرلبکشدبکفا یعنیبکفا یعنی چیبکمکبکندبکند،بگذاردبگذارندبگذارند،بگذرندبگونه‌ایبگونه‌ایکهبگیردبگیرندبگیریدبگیمبیبی سیمبیابانبیاریدبیالبیانبیانگربیانیهبیاوردبیایندبیبربیتبیتل‌هابیتیبیت‌هابیت‌کوینبیداربیداریبیدوبیدو۲بیروتبیرونبیرونیبیرون‌زدگیبیزبیسبیسائوبیستبیستمینبیسیمبیسیم»بیسیکبیشبیشتربیشتریبیشترینبیشماریبیشینهبیش‌تربیش‌تر،بیضهبیلبیلبوردبیلدربیلیبیلیروبینبیلیونبیلیونیمبیمبیماربیمارانبیماران،بیمارستانبیماریبیماریهابیماریهایبیماریهاییبیماری‌بیماری‌هابیماری‌هایبیمهبینبیناسنبیندبینندهبینندگانبینگبینیبینی،بینی‌هایبین‌المللبین‌المللیبین‌المللی،بین‌المللی‌ترینبین‌الملیبیهوشیبیوانفورماتیکبیوتکنولوژی،بیوتیکبیوشیمیبیوشیمی،بیولوژیکیبیگانگانبی‌بی‌ابزاربی‌اتلافبی‌اس‌دیبی‌اس‌دی‌آیبی‌ام‌سیبی‌بی‌سیبی‌بی‌سی،بی‌خداییبی‌درنگ،بی‌سابقهبی‌سیبی‌سیمبی‌سیمیبی‌طرفیبی‌همتابی‌پیتتأثيرتأثیرتأثیراتتأخیرتأسيستأسيس‌تأسیستأسیس،تأسیساتیتأمینتأکیدتأییدتئوري،تئوریتئوریهایتئوریکتاتائیدتابستانتابستانیتابشتابعتابعهتابعی،تابلوتابلویتابناکتات يعنيتاثيرگذارتاثیرتاثیراتتاثیرشتاجیکستانتاجیکستانیتاج‌وتختتاريختاريخيتاریختاریخ اتمامتاریخ پایانتاریخیتاریخی،تاریکیتازهتازه‌کارتازگیتاسسیاتتاسيستاسیستاسیساتتاشکند،تافلتاكنون،تالاسمی،تالستامتامبلرتامستامسونتاموئینتامينتامين،تامینتاندرتانزانیاتانسورتانلتانکتاوریتاپتاکتیکتاکتیکیتاکتیک‌هایتاکنونتاکیدتایمتایوانتایپتاییدتاییدنامهتایینتبادلتباهیتبخیرتبديلتبدیلتبدیلاتتبریزتبعیتتبعیض»تبلتهایتبلیغتبلیغاتتبلیغاتیتبه‌کاریتبیینتب‌خالتتراتجاربتجارتتجاریتجربهتجمیعتجهیزاتتجهیزات،تحتتحتانیتحتانی‌تحریرتحریمتحریم‌هایتحریکتحریک‌کنندهتحصيليتحصیلتحصیلاتتحصیلیتحصیل‌کردهتحققتحقيقاتتحقيقات،تحقيقاتيتحقيقاتیتحقيقات‌،تحقیقتحقیقاتتحقیقاتیتحقیقاتیدرمانیتحقیقیتحليل،تحلیلتحلیلگرتحلیلیتحلیل‌رفتنتحلیل‌هایتحلیل‌گرتحملتحولتحولاتتحويلتحویلتحکیمتختتختالتختهتخریبتخصصتخصصیتخصص‌تخصيص‌تخلخلهایتخلیهتخمدانتخمدانهاتخمدانیتخمینتخمینیتخیلیتداخلتداخل‌سنتدارکاتتدارکات،تداولتداومتدبیراتتدریتدریستدوینترتر،تراتراالکترونترابایتترابایتیترابریترازترازنامهترازهایتراستراشهتراشه‌هاتراشه‌هائیتراشه‌هایتراشیدنترافیکترانزیستورترانسترانسفورماتورترانسفورماتوریترانسیورترانهتراکمتراکنشتراکنشیتراکنش‌هایتربیتترتیبترتیبیترجیحتردمیل،تردویترسترسناکترسیمترسیمیترشحترشمایهترشمایهنیازمندترغیبترفیعتركترمزترمزهاترمودینامیکترمودینامیکیترموستاتترموپلاستترمیستورترمیستور‌هاترمیمترمیم،ترمینالترمینال‌هاترمینال‌هایترمینولوژیترم‌هایترنترواترورتروریستیتروریستی،تروریسمترومبوزترومبوپلاستینترویترویجتريترپونمالترکترک،ترکمنستانترکيبيترکیبترکیباتترکیبیترکیب‌هایترکیهتریتریاژتریبلتریزومیتریلرتریلیونترینتریندادترینیدادتریپتریپتامینتریپونمالتزریقتزریقیتزویرتستتستوسترونتست‌هایتسریعتسلاتسلطتسلیحاتتسلیمتسهیلتسهیلاتتسهیمتسویهتشخصتشخیصتشخیصیتشخیص‌هایتشدیدتشریحتشریفاتتشرینتشعشعتشكيلتشنتشنجتشنج،تشنهتشویقتشکلتشکيلتشکیلتشکیلاتتشکیلاتیتصادف،تصادفیتصادمتصاعدتصاويرتصاویرتصاویر،تصاویرشانتصاویریتصحیحتصدیقتصرفتصفيهتصلبتصميمتصميماتتصمیمتصمیماتتصمیم‌هایتصمیم‌گیریتصمیم‌گیری‌هاتصورتصوراتتصويبتصویبتصویرتصویر،تصویربرداریتصویرسازیتصویرهایتصویرگیریتصویریتضامنیتضمينتضمینتطابقتطبیقتطبیقیتطبیقی،تعادلتعارفتعاریفتعاطيتعاملتعامل،تعاملاتتعاملیتعاملی‌ترتعاونتعاونی‌هایتعبیرتعبیهتعدادتعدادیتعدیلتعرفه‌یتعريفتعریفتعریف نمودار ERDتعریفیتعریف‌هایتعصبتعلقتعلیقتعلیمتعلیماتتعمیرتعمیراتتعهداتتعویضتعيينتعیینتعیین‌شده،تغذیهتغييرتغييراتتغييراستتغیرتغییرتغییر،تغییراتتغییردادهتغییرشکلتغییرهایتفاوتتفریحیتفریحی،تفریقتفلیستفلیس،تفنگتفنگ‌هاتفنگ‌هایتفکرتفکیکتفکیکیتفکیک‌پذیریتقاضاتقاضایتقاطع‌هاتقريباتقریباتقریباًتقریبیتقسیمتقسیماتتقسیماتیتقسیم‌بندیتقلبتقلیدتقويت‌تقویت