مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CDU
مخفف عبارت CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU)...
DDP
مخفف عبارت DDP
Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...
CPM
مخفف عبارت CPM
Communist Party of India
حزب کمونیست هند (مارکسیست) حزبی سیاسی...