مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLT

مخفف عبارت BLT

Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
SCVP

مخفف عبارت SCVP

Server-based Certificate Validation Protocol
پروتکل معتبرسازی گواهینامه مبتنی بر...
HSE

مخفف عبارت HSE

Health and Safety Executive
HSE مخفف بهداشت، ایمنی و محیط زیست است...
ICDL

مخفف عبارت ICDL

International Computer Driving Licence
ICDL گواهینامه ای بین المللی کاربری...