مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSF

مخفف عبارت PSF

Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
PCI

مخفف عبارت PCI

Peripheral Component Interconnect
گذرگاه در رایانه به مجوعه سیم‌هایی که...
OCT

مخفف عبارت OCT

Oklahoma City Thunder
اکلاهوما سیتی تاندر یا ثاندر، (OCT) یکی...