مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AIH

مخفف عبارت AIH

AutoImmune Hepatitis
هپاتیت خود ایمنی بیماری خودایمنی کبد...
ALD

مخفف عبارت ALD

Alcoholic Liver Disease
سیروز کبدی یا بیماری کبد الکلی (ALD) یا...