مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FTF

Face To Face

رو در رو
FTF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود