مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

STP

مخفف عبارت STP

Shielded Twisted Pair
در كابل STP سيم‌های انتقال ديتا مانند...
STP

مخفف عبارت STP

Steiner Tree Problem
مسئله درخت اشتاینر، که به افتخار یاکوب...
STP

مخفف عبارت STP

Standard conditions for Temperature and Pressure
در شیمی و سایر علوم، STP یا استاندارد...