مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SNAP

مخفف عبارت SNAP

Systems for Nuclear Auxiliary Power
باتری‌های اتمی برای سیستمهای انرژی کمکی...