مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WGSR

مخفف عبارت WGSR

Water Gas Shift Reaction
واکنش تغییر آب-گاز یا واکنش شیفت آب-گاز...
DG

مخفف عبارت DG

Distributed Generation
تولید پراکنده، تولید نامتمرکز، انرژی...
CCI

مخفف عبارت CCI

Commodity Channel Index
اندیکاتور CCI نخستین بار توسط دونالد...
UDDI

مخفف عبارت UDDI

Universal Description, Discovery and Integration
پروتکل شرح، کشف، و یکپارچه‌سازی فراگیر...
SCM

مخفف عبارت SCM

Society for Computer Medicine
انجمن پزشکی کامپیوتر. سازمانی که پزشکان...
SBC

مخفف عبارت SBC

Small Business Computer
یک کامپیوتر کوچک با قابلیت اجراء انواعی...
PUMA

مخفف عبارت PUMA

Programmable Universal Manipulation Arm
پوما (PUMA) که در فارسی بدان بازوی...