مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECEF

مخفف عبارت ECEF

Earth-centered Coordinate System
سامانه مختصات زمین‌مرکز، زمین‌ایستا با...
SPOT

مخفف عبارت SPOT

Satellite Pour Observation Terre‎
اسپات (SPOT) ماهواره تجاری فرانسوی...
BDS

مخفف عبارت BDS

BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای...
NNSS

مخفف عبارت NNSS

Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا NNSS ،...
ASTER

مخفف عبارت ASTER

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...
DORIS

مخفف عبارت DORIS

Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite
سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت...