مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TTP

مخفف عبارت TTP

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP)...
HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
AR

مخفف عبارت AR

Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...
TR

مخفف عبارت TR

Tricuspid Regurgitation
نارسایی دریچه تریکوسپید یا همان دریچه...
SA

مخفف عبارت SA

Syphilitic Aortitis
آئورت سیفلیسی (SA) التهاب آئورت‌های...
PS

مخفف عبارت PS

Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا به...