مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECEF

مخفف عبارت ECEF

Earth-centered Coordinate System
سامانه مختصات زمین‌مرکز، زمین‌ایستا با...
FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...
MSE

مخفف عبارت MSE

Mean Squared Error
در ریاضیات و آمار، خطای میانگین مربعات...
TDS

مخفف عبارت TDS

Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...