مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRS

مخفف عبارت SRS

Sex Reassignment Surgery
جراحی تغییر جنسیت که به طور خلاصه اس آر...
APR

مخفف عبارت APR

Abdominal Perineal Resection
APR به معنای افتادگی رحم و مثانه در...
PCI

مخفف عبارت PCI

Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
LASIK

مخفف عبارت LASIK

Laser-Assisted Stromal In-situ Keratomileusis
لیزیک (Lasik) نوعی روش جراحی لیزری چشم...
PRK

مخفف عبارت PRK

PhotoRefractive Keratectomy
فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK یا LASEK...
PRK

مخفف عبارت PRK

PhotoRefractive Keratectomy
فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK یا LASEK...