مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DDP

مخفف عبارت DDP

Dimethyl Diphenyl Pyrrolidine
متادون (Methadone) یک داروی مخدر صنعتی...