مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

هواناجا

مخفف عبارت هواناجا

هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی...
IDS

مخفف عبارت IDS

Interactive Drives System
سیستم رانندگی با عوامل تاثیر گذارنده بر...
TCS

مخفف عبارت TCS

Traction Control System
سیستم ترمز کنترل کششی شرایط موقعیتهای...