مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

هواناجا
مخفف عبارت هواناجا
هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی...
IDS
مخفف عبارت IDS
Interactive Drives System
سیستم رانندگی با عوامل تاثیر گذارنده بر...
TCS
مخفف عبارت TCS
Traction Control System
سیستم ترمز کنترل کششی شرایط موقعیتهای...