مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KARMA

مخفف عبارت KARMA

Kay Algorithmic Realtime Music Architecture
کارما به معنای معماری الگوريتميك موسیقی...
HDI

مخفف عبارت HDI

High Pressure Direct Injection
HDI به معنای پاشش مستقیم با فشار بالا،...