مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NT

مخفف عبارت NT

Nuchal Translucency
NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر...
BPP

مخفف عبارت BPP

Biophysical Profile
ارزیابی‌های سلامت جنین یکی از مهم‌ترین...
CNN

مخفف عبارت CNN

Convolutional Neural Network
شبکه‌های عصبی پیچشی یا همگشتی (CNN یا...
FO

مخفف عبارت FO

Forward Osmosis
اسمز مستقیم یک روند اسمزی مشابه با اسمز...
FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...