مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDCA

Plan Do Check Act

چرخه بابا یا چرخه دمینگ مخفف «برنامه‌ریزی-انجام-بررسی-اقدام» است. این چرخه در انگلیسی با نام PDCA شناخته می‌شود که مخفف کلمات (plan–do–check–act یا plan–do–check–adjust) می‌ باشد، این چرخه بیانگر یک فرآیند مدیریتی است که در چهار مرحله انجام و دوباره از نو چرخه آغاز می‌شود. این مراحل به ترتیب عبارتند از برنامه‌ریزی (طراحی)، انجام، بررسی و اقدام. از این روش برای کنترل و بهبود مستمر محصولات و فرایندها استفاده می‌شود.
PDCA
ارسال نظر

ارسال نظر