مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EBD

مخفف عبارت EBD

El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...