مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

YAML

مخفف عبارت YAML

Yet Another Multicolumn Layout
YAML یک چارچوب سی اس اس چندمرورگری است...
NIEM

مخفف عبارت NIEM

National Information Exchange Model
مدل ملی تبادل اطلاعات حاصل مشارکت...