مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DDP

مخفف عبارت DDP

Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...
EPCC

مخفف عبارت EPCC

Electronic Power Control Communication
مهندسی برق و الکترونیک (EPCC) دانش...