مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PLD

مخفف عبارت PLD

Programmable Logic Devices
وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ...