مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCB

مخفف عبارت PCB

Printed Circuit Board
PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در...