مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ART

مخفف عبارت ART

Adaptive Resonance Theory
نظریه تشدید انطباقی (ART) توسط استفان...
NPT

مخفف عبارت NPT

Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...
SDE

مخفف عبارت SDE

Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا...
بکفا

مخفف عبارت بکفا

برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی
اداره برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند...
SQA

مخفف عبارت SQA

Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...