مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSE
مخفف عبارت MSE
Mean Squared Error
در ریاضیات و آمار، خطای میانگین مربعات...
SME
مخفف عبارت SME
Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...
GPU
مخفف عبارت GPU
Graphics Processing Unit
واحد پردازش گرافیکی یا به اختصار GPU...
MBA
مخفف عبارت MBA
Master of Business Administration
اِم بی اِی درجهٔ کارشناسی ارشد در رشته...