مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRTM

مخفف عبارت SRTM

Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که به...
IRNSS

مخفف عبارت IRNSS

Indian Regional Navigational Satellite System
سیستم ناوبری ماهواره‌ای محلی هند که یک...
AU

مخفف عبارت AU

Astronomical Unit
واحد نجومی یا یکای کیهانی که با نمادهای...
VT

مخفف عبارت VT

Voltage Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ وسیله‌ای است که...