مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QSS

Quasi Steady State

رسانائی گرمایی
QSS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود