مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UNIDO

مخفف عبارت UNIDO

The United Nations Industrial Development Organization
سازمان توسعهٔ صنعتی سازمان ملل متحد در...
UNCTAD

مخفف عبارت UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل...
UNOCHA

مخفف عبارت UNOCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور انسان...
UNAMA

مخفف عبارت UNAMA

United Nations Assistance Mission in Afghanistan
ماموریت کمکی سازمان ملل متحد در...