مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ABS

مخفف عبارت ABS

Anti-lock Braking System
سیستم ترمز ای بی اِس یکی ازبهترین راهها...