مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
OMC

مخفف عبارت OMC

Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
LAMP

مخفف عبارت LAMP

Linux, Apache, MySQL, and PHP
لمپ (LAMP) مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای...
ARPANET

مخفف عبارت ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network
آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های...
CES

مخفف عبارت CES

Closed Ecological Systems
سامانه اکولوژیکی بسته (CES)، اکوسیستمی...