مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

USPIS

مخفف عبارت USPIS

United States Postal Inspection Service
سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS)...
PEM

مخفف عبارت PEM

Protein Energy Malnutrition
سوءتغذیه پروتئین - انرژی یا (PEM) نوعی...