مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPM

مخفف عبارت SPM

Scanning Probe Microscopy
میکروسکوپ‌های پروبی روبشی (SPM) از یک...
CPM

مخفف عبارت CPM

Chlor Pheniramine Maleate
کلرفنامین یا کلرفنیرامین (CPM) دارویی...
THC

مخفف عبارت THC

Tetra Hydro Cannabinol
تتراهیدروکانابینول (THC) که با نام‌های...