مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SEER

Seasonal Energy Efficiency Ratio

نسبت راندمان انرژی فصلی
SEER
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود