مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CC

Cubic Centimetre

سانتيمتر مكعب. (حجم موتور اتومبيلها با اين واحد بيان ميشود).
CC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود