مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSRP

مخفف عبارت MSRP

Manufacturer's Suggested Retail Price
قیمت پیشنهادی شرکت تولید کننده کالا...