مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KKB

مخفف عبارت KKB

Kern Kraftwerk Beznau
نیروگاه اتمی بزنو (KKB) نخستین نیروگاه...
نداجا

مخفف عبارت نداجا

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
(نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا...