مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OTFE

مخفف عبارت OTFE

On The Fly Encryption
تروکریپت نرم‌افزار رایگان کاربردی است...
YNAXDH

مخفف عبارت YNAXDH

Yes, No, Always yes, Exit, Differenc, Help
این عبارت در دستورات لینوکسی معمولا...
TSD

مخفف عبارت TSD

Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
ICH

مخفف عبارت ICH

IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
PCL

مخفف عبارت PCL

Posterior Cruciate Ligament
رباط متقاطع پشتی یا صلیبی خلفی یا PCL...