مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPFS

مخفف عبارت IPFS

InterPlanetary File System
یک پروژه منبع باز که پروتکلی برای ذخیره...
شاد

مخفف عبارت شاد

شبکه آموزش دانش آموزی
اپلیکیشن شاد برای ارتباط آسان بین دانش...