مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BMP

مخفف عبارت BMP

Bone Morphogenetic Protein
پروتئین های ریخت‌زایی استخوان، یک...
IVR

مخفف عبارت IVR

Interactive Voice Response
تلفن‌گویا (IVR) فناوری است که امکان...
سیاح

مخفف عبارت سیاح

سامانه یکپارچه حساب‌های مشتریان
از خرداد ۱۳۹۹ افتتاح هرگونه حساب در...