مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISTJ

مخفف عبارت ISTJ

Introverted Sensing Thinking Judging
ISTJ (درونگرا، حسی، فکری، ساختارگرا)...
IEO

مخفف عبارت IEO

Initial Exchange Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای...