مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...