مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TBD

مخفف عبارت TBD

Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اجتماعي...
PERL

مخفف عبارت PERL

Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسکريپت...
سنهاب

مخفف عبارت سنهاب

سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه
سامانه سنهاب در راستای رضایتمندی...
CASR

مخفف عبارت CASR

Cumulative Authentication for Source Routing
به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سنجي در...