مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDI

مخفف عبارت SDI

Strategic Defense Initiative
ابتکار دفاع استراتژیک (SDI) یکی از...
SAM

مخفف عبارت SAM

Surface to Air Missile
موشک زمین به هوا، یک موشک ضد هوایی که...