مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EPA

مخفف عبارت EPA

EicosaPentaenoic acid
ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) اسید چرب با...
SPD

مخفف عبارت SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)...
TMT

مخفف عبارت TMT

Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...
HSC

مخفف عبارت HSC

Health and Safety Executive
اچ اس ئی (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی...
TDS

مخفف عبارت TDS

Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...