مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAS

Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ.
محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
FAS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود