مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRTM

مخفف عبارت SRTM

Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که به...