مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NO2

مخفف عبارت NO2

Nitrogen dioxide
نیتروژن دی‌اکسید با فرمول شیمیایی NO۲•...