مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
FCP

مخفف عبارت FCP

Fixed Communications Provider
ارتباطات ثابت با وام‌واژه اف‌سی‌پی...
MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...