مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ZIFT

مخفف عبارت ZIFT

Zygote Intrafallopian Transfer
این روش تا حدودی مشابه (GIFT) است، با...