مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IQ

مخفف عبارت IQ

Installation Qualification
پارمترهایی استاندارد که در موقع نصب و...
PBX

مخفف عبارت PBX

Private Branch Exchange
PBX در خطوط تلفن شهری تمامی ارتباطات...
PNR

مخفف عبارت PNR

Passenger Name Record
ثبت نام و مشخصات مسافر در خطوط هوائی...
DSLAM

مخفف عبارت DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
دی‌اسْلَم (DSLAM) که سرنام ترکیب...